Een druk en dynamisch ‘tussenjaar’ 2021

Dit jaarwerkplan 2021 geeft op hoofdlijnen onze toekomstplannen weer en schetst daarnaast enkele ontwikkelingen. In 2020 zijn grote stappen gezet met de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Ook realiseerde het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond veel (deel)doelen rond het borgen en verbinden van kennis en netwerken. Eind 2020 zijn de convenanten Bodem en Ondergrond en Bodem en Bedrijfsleven en daarmee het Uitvoeringsprogramma beëindigd. Begin 2021 zullen er nieuwe bestuurlijke afspraken worden gemaakt voor Bodem en Grondwater. Bodem+ is gevraagd het stokje over te nemen van een aantal activiteiten van het UP die voortgezet moeten worden. In 2021 zal het accent verschuiven naar de ombouw van het instrumentarium van de Omgevingswet en ondersteuning van implementatie door decentrale overheden. Ook op het onderwerp grondwater verwachten we nieuwe beleidsverzoeken om te ondersteunen.

Ons werk in 2021.

Lees meer in de inleiding 

Ondersteuning bodem in de Omgevingswet. 
Lees meer in hoofdstuk 1

Vervolg ondersteuning convenantspartijen Bodem en Grondwater .
Lees meer in hoofdstuk 2

Ondersteuning onderhoud bestaande bodembeleid en -regelgeving.
Lees meer in hoofdstuk 3

Professionele uitvoering wettelijke taken. 
Lees meer in hoofdstuk 4

Kennis en informatievoorziening. 
Lees meer in hoofdstuk 5

Ondersteuning Basis Registratie Ondergrond
Lees meer in hoofdstuk 6

Ondersteuning Deltaprogramma en Nationaal Programma Bodemdaling
Lees meer in hoofdstuk 7

Inrichting Kenniscentrum Conventionele Explosieven
Lees meer in hoofdstuk 8

Programmabeheer en totaaloverzicht. 
Lees meer in hoofdstuk 9