Doorpakken en kennisborgen

Rijkswaterstaat Bodem+ levert ook in 2021 capaciteit aan het programma Basisregistratie Ondergrond van het ministerie van BZK. Deze capaciteit wordt ingezet bij de actielijn Gebruik en Baten (G&B). Deze is gericht op het bevorderen van het gebruik van de BRO door het rendement onder de aandacht te brengen aan de afnemerskant.

logo BRO

Geleverde inzet 2019

2021 wordt het jaar van de transitie: enerzijds zijn er nieuwe registratie-objecten en nieuwe gebruikersgroepen die bekend moeten worden met de gebruiksmogelijkheden van de BRO. Anderzijds bereidt het programma zich voor op de periode na afloop van het programma, de beheerperiode. 

De doelen voor 2021 zijn gericht op Doorpakken en kennisborgen:

  • Gebruikers kennis laten maken met de nieuwe registratie-objecten (o.a. grondwater, boor-en wandonderzoek, grondwatergebruiksysteem en mijnbouw) en informeren over mogelijkheden en kansen voor gebruik. 
  • Het aanhaken van de nieuwe doelgroepen burgers, agrarische bedrijven, professionals uit de waterwereld: waterbeheerders, beleidsmedewerkers, waterwinbedrijven, geo-hydrologen. Doel is bij hen aan te tonen dat de toepassing van de BRO een belangrijke bijdrage levert aan de uitvoering van hun opgaven, vooral in de plan- en verkenningsfase.
  • Kennis bij de bestaande gebruikers over de BRO en de huidige registratie-objecten en de toepassing daarvan verdiepen door op maat producten aan te bieden.
  • G&B neemt actief deel aan een werkgroep die ingaat op de overdracht van de gebruikersinteractie en communicatie naar beheer. Binnen de transitiekaders werken we aan overdracht van (kennis)producten aan de beheerorganisatie. 
  • Het borgen van kennis in een kennisbank (van COB).

Om deze doelen te bereiken worden verschillende producten ontwikkeld die bijdragen aan het creëren, behouden en uitbouwen draagvlak bij nieuwe en bestaande doelgroepen en door aan te sluiten bij opgaven zoals de woonopgave, klimaatadaptatie en de  energietransitie. Door kennisproducten te ontwikkelen en aansprekende praktijkvoorbeelden te ontsluiten. En door interactie met de BRO-gebruikers te zoeken via de klankbordgroep gebruik, webinars en het Praktijkfestival BRO. Om kennis en informatie uit te wisselen hebben we regelmatig contact met de BRO-regisseur van RWS. 

Veel kennis en informatie, zoals de praktijkvoorbeelden, worden ontsloten op de website www.basisregistratieondergrond.nl
 

Voor de opgave Basisregistratie Ondergrond hebben wij voor 2021 circa 3,0 fte aan capaciteit gepland.