Voorbereid op de Omgevingswet. Versterking van het stelsel kwaliteitsborging bodembeheer.

Hierbij presenteren wij het Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem+ in de vorm van een online magazine. Te lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt.

Rijkswaterstaat Bodem+ streeft naar duurzaam gebruik van het (water)bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Rijkswaterstaat Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten en waterschappen. Ook ondersteunt Bodem+ de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering, via dit drieluik: het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, het introduceren van instrumenten en het vervullen van een vraagbaak- en adviesfunctie.

Dit jaarwerkplan beschrijft alle activiteiten en projecten van Rijkswaterstaat-afdeling Bodem en Ondergrond in 1 magazine. Dat is meer dan het gezamenlijke werkpakket voor IenW-DGRW, IPO, VNG en UvW dat we onder het programma Bodem+ uitvoeren.