Hoofdstuk 1

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Illustratie Bodem+ oranje

Blijven ondersteunen

Net als in de voorgaande 5 jaren blijft Bodem+ het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant ondersteunen. Met personele inzet (onder andere programma- en projectsecretarissen), huisvesting, communicatie en inkoopprocessen. Het werkplan van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant voor 2016 maakt geen onderdeel uit van dit jaarwerkplan Bodem+ 2016, maar kent eigen stuurlijnen via het Programmateam Bodemconvenant en de Stuurgroep Ondergrond, Grondwater en Bodem.

Hoofddoelen 2016

Hoofddoelen voor de eerste helft van 2016 zijn het nieuwe Uitvoeringsprogramma (UP2) opnieuw inrichten en bemensen, met een rol voor het bedrijfsleven. We starten met de projecten uit het jaarwerkplan 2016 van het UP2. Belangrijk product is de eindevaluatie van het vorige bodemconvenant, dat in maart 2016 wordt opgeleverd. Doel voor de tweede helft van 2016 is een geïntegreerd Uitvoeringsprogramma voor de Structuurvisie Ondergrond.

Ondersteuning nieuw Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant

Bodem+ verzorgt in 2016 de algemene ondersteuning UP2 en bekostigt de programmamanager UP en externe projectleiders van de werkgroepen UP. Verder ondersteunen we de inrichting van een voorportaal voor het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond. Op de agenda staat ook het operationaliseren van de kennisinfrastructuur; op basis van 3 pijlers (Kennisagenda, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht) stimuleren we samenwerking in de driehoek overheid-bedrijfsleven-wetenschap. Onze taak is bovendien advisering over nazorg Isoleren-Beheren-Controleren-locaties (IBC-locaties) en ondersteuning bij de Handreiking Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 2.0.

Budgetverdeling en capaciteit

Op financieel gebied ligt de focus voor 2016 op advisering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en bevoegde overheden. Onderwerpen zijn eventuele budgetdiscussies via de werkgroep budgetverdeling en een-op-een-adviezen richting bevoegde overheden Wbb(Wet bodembescherming). Het budget en de capaciteit worden verder verdeeld over uitwerking en uitvoering van de verdeling extra budget en knelpuntenbudget, en de uitleg over wet- en regelgeving.

H1_2