Hoofdstuk 4

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Kennisopbouw en -overdracht

Illustratie Bodem+ geel

Kennisdeling in de praktijk

Bodem+ heeft een belangrijke rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Dit doen wij door deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van websites omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden. Hoe ziet ons werk er in 2016 uit?

In 2016 komt er een efficiënte kennisinfrastructuur. Het behouden en delen van kennis en competenties krijgt in de praktijk veel aandacht. Dit in nauwe samenwerking met het nieuwe UP2 (Uitvoeringsprogramma), SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer), ENBO (Expertise Bodem en Ondergrond) en andere partijen, zoals Bodembreed Forum. Als informatiepunt en vraagbaak vervullen we een bibliotheekfunctie, met onze websites, bodemhelpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten. Bodem+ dient bovendien als schakelfunctie via het accountmanagement, en we organiseren en stroomlijnen bijeenkomsten, zoals BodemBreed, Baggernet, Platform bodembeheer en de Geoweek. Bovendien zijn we betrokken bij de aanwas, scholing en opleiding in het onderwijs in het kader van KOBO (Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond).

Implementatie ruimtelijke adaptatie

Belangrijke taak van Bodem+ is de ontwikkeling van de toolbox Nieuwe verdienmodellen. Daarnaast organiseren, faciliteren en dragen we bij aan Living Lab. We onderzoeken ook de effectiviteit en haalbaarheid van grootschalige infiltratiesystemen in slappe bodems in stedelijk gebied. Verder doen we onderzoek naar het kostenplaatje van het afkoppelen van hemelwaterafvoer van het riool, en de aanleg van alternatieve voorzieningen.

Activiteiten grondwater Bodem+

Bodem+ is ook komend jaar verantwoordelijk voor kennisdeling via het netwerk van hogescholen, onderwijsprogramma's, Community of Practice (COP) Ruimte en Water, werkplaats Gouda en een bijdrage aan het Handboek Water. We borgen de beleidsmatige en juridische kennis van grondwater.

Kennisagenda

Aandachtspunt in 2016 is het verinnerlijken van de landelijke kennisagenda. Bodem+ zorgt voor de actualisatie en het up-to-date houden van de kennisagenda. We zoeken ondertussen naar internationale allianties.

Bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer kent van oudsher een aantal structurele producten en diensten. Bekende voorbeelden zijn www.bodemloket.nl, www.wkotool.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. Bodem+ legt zich in 2016 toe op het verder tot uitvoering brengen van afspraken over bodeminformatie. Dat gaat om afspraken voortvloeiend uit het convenant Bodem en Ondergrond, de BasisRegistratie Ondergrond en een toekomstig in te richten Informatiehuis Bodem en Ondergrond. In 2016 starten we ook met fase 1 en 2 van de uitvoering van het BIDON -project. BIDON staat voor Bodeminformatie delen tussen overheid en netbeheerders.

Overige taken

Andere activiteiten waar Bodem+ zich in 2016 mee bezighoudt, zijn 4 gehonoreerde projecten in het Corporate Innovation Program -projecten van Rijkswaterstaat en pilotprojecten voor Gebiedsgericht GrondwaterBeheer.

H4_2