Hoofdstuk 2

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Ondersteuning STRONG en Omgevingswet

Illustratie Bodem+ groen

Aanpassing bodem wetgeving en regelgeving

Bodem+ is nauw betrokken bij de aanpassing van de bodem wet- en regelgeving aan de Omgevingswet. Daarnaast adviseren wij op het gebied van het programma Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Ook voor het Bodeminformatiebeheer leveren wij concrete producten en diensten. Hier een beeld van onze taken in 2016.

Naar verwachting treedt in 2018 de nieuwe Omgevingswet in werking. Bodem+ levert capaciteit en kennis aan de projectgroep die zich bezighoudt met de ombouw van de bodem wet- en regelgeving. We zijn betrokken bij de aanpassing van de Omgevingswet voor herziening Wet bodembescherming. Daarnaast werken we mee aan de herziening van de uitvoeringsregelgeving in het bodembeleid. Denk aan het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit Uniforme Saneringen en het Activiteitenbesluit bodembescherming. Wij zijn in 2016 ook betrokken bij de wijziging van de Bedrijvenregeling en de inrichting van nazorgorganisatie Bodembeheer Nederland. Verder blijft beleidsadvisering over drink- en grondwater een aandachtspunt.

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in 2016 de Nationale Structuurvisie Ondergrond (STRONG ) vast. In het licht van STRONG adviseert en ondersteunt Bodem+ het beleid op verschillende onderwerpen. We helpen mee aan beheer en optimalisatie van de WKO-tool (warmte-koudeopslag) en aan een betere ruimtelijke inpassing van duurzame energie in de ondergrond. Bovendien lopen er in 2016 al 16 pilots om te tonen hoe ruimtelijke planning kan bijdragen aan sluitende business cases voor warmteplannen. Op het gebied van stedelijk grondwaterbeheer stelt Bodem+ ook komend jaar milieukaders op, ontwikkelen we protocollen voor de monitoring en zorgen we voor toetsing en beoordeling. Verder is het toepassen van een afwegingskader Ecosysteemdiensten in grondwater en ondergrond een thema en maken we een inspiratieboek voor de overgang van 2D naar 4D ruimtelijke ordening. Tot slot zijn we, in samenwerking met Platform Slappe Bodems, bezig met het inrichten van een programmateam Kennisontwikkeling en -doorwerking bodemdaling en bodembeweging. Onze website wordt uitgebreid met informatie over STRONG.

Overige taken

Wij werken het komend jaar samen met Kenniscentrum InfoMil aan de inbouw van de Ontgrondingenwet in de Omgevingswet. Daarnaast bundelen we de krachten met het Deltaprogramma voor een bijdrage aan Bodem in Ruimtelijke Adaptatie. Ander onderwerp is de samenwerking met Bewust Bodemgebruik, voor onderwerpen als stads- en landbouwbodems. Ook willen we de verbinding leggen tussen initiatieven bodembeweging (BOA-werkpakket) en aardbevingen (Landelijke Taken Werkpakket).

H2