Natuurlijk Kapitaal

2015 was een opstartjaar voor Natuurlijk Kapitaal binnen Bodem+. In 2016 krijgt dit thema verder vorm binnen Rijkswaterstaat.

Onder de noemer Koepelprogramma VANGIII Natuurlijk Kapitaal zijn uiteenlopende activiteiten gebundeld. VANGstaat voor Van Afval naar Grondstof. De activiteiten uit het programma zijn gericht op een meer duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal en op het leggen van verbindingen met de circulaire economie. Belangrijk doel voor komend jaar (mede in het kader van het EU-voorzitterschap) is concrete voorbeelden van deze verbindingen realiseren. Daarnaast richt deze opdracht zich op duurzaam stortbeheer, gevaarlijke stoffen, afvalwater en enkele wettelijke taken. Deze taken voeren we uit in samenwerking met andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat.

Programma voor 2016-2020

In 2015 is Bodem+ gestart met een aantal pilots op het gebied van Natuurlijk Kapitaal. In 2016 versterken we de inzet op dit onderwerp en werken we aan een programma voor 2016-2020. Pijler in dit programma is verbinding leggen tussen beleid en praktijk. Belangrijk is ook kennis over een meer duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten. Verder ligt de focus op het meewegen van natuurlijk kapitaal in beleids- en investeringsbeslissingen, en de verankering hiervan.

Concrete activiteiten

In 2016 zal Bodem+ bedrijven, overheden en de eigen organisatie ondersteunen bij het waarderen en meewegen van natuurlijk kapitaal. Onder andere in Zeeland, Tilburg, Breda en de Hoeksche Waard. Ontsluiting van de opgedane kennis vindt plaats via onder andere de website community of practice, de Innovatie-estafette en via een natuurlijk kapitaal-conferentie eind 2016. Ook testen we de Atlas Natuurlijk Kapitaal ( ANK) in verschillende projecten; de gebruikerservaringen verzamelen we ter verbetering en aanvulling van de ANK.

Natuurlijk kapitaal, uitgevoerd door andere afdelingen van WVL

Circulaire economie (CE) in de bouw pakken we samen op met de afdeling Afval en Materialen, waarbij de focus ligt op grondstofbesparing. Activiteiten in 2016 zijn: het ondersteunen van bestaande en nieuwe green deals (Cirkelstad, Beton), het ontwikkelen van verdienmodellen die de CE in de bouw kunnen ondersteunen, en een vervolg op de verkenning circulaire economie in de bouw.

De afdeling Afval en Materialen gaat ook over Duurzaam stortbeheer. Het doel is een duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig beheer van voormalige, gesloten en in exploitatie zijnde stortplaatsen. Bodem+ neemt in 2016 deel aan de uitvoering van de green deal duurzaam stortbeheer, evaluatie van de nazorgparagrafen in de Wm (Wet milieubeheer) en aan het ontwikkelen van een conceptvisie over de omgang met deze stortplaatsen.

Overige taken

Bodem+ legt zich in 2016 binnen bovenstaand thema ook toe op het leggen van verbindingen, zoals met het Initiatief Bewust Bodemgebruik en Focusgroepen duurzame leefomgeving (ontwikkelen van de duurzame ambities Rijkswaterstaat en doorvertaling naar een SLA(Service Level Agreement) en managementcontracten). Met de afdeling Duurzame mobiliteit, energie en klimaat werken we samen, op het gebied van groen in de stad, klimaatadaptatie, agenda stad en Living Labs. En met de afdeling Ruimte en Milieu werken we aan de verduurzaming MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Voor `Koepelprogramma VANG III Natuurlijk Kapitaal' hebben wij voor 2016 gemiddeld 7 fte aan capaciteit gepland.