Hoofdstuk 5

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Uitvoering wettelijke taken

Illustratie Bodem+ roze

Digitalisering en afbouw wettelijke taken

Namens de Rijksoverheid voert Bodem+ 5 wettelijke taken uit. De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen (op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond (op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)) voeren we uit in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu-DGMI (IenM directoraat-generaal Milieu en Internationale Zaken). In opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu-DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water) voeren we de overige 3 wettelijke taken uit.

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

Bodem+ coördineert en beheert het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. In 2016 denken wij zo’n 18.000 meldingen binnen te krijgen omtrent de nuttige toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen in de bodem of in oppervlaktewater, vallend onder het Besluit bodemkwaliteit.

In 2016 willen wij release 4 van het meldpunt afronden en vrijgeven. Hierin zijn de aanpassingen in het Besluit bodemkwaliteit verwerkt. Wij sluiten met release 4 aan op het nieuwe uitwisselformat van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer ( SIKB ) en zetten verder in op het verbeteren van de performance, het inpassen van gebruikerswensen en het verbeteren van de geografische tool.

In 2016 treffen wij de voorbereidingen om gegevens uit het meldpunt aan te sluiten op de Inspectieview Milieu van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hierdoor ontstaat een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving.

Kostenverhaal bodemsanering namens Rijk

Bodem+ is namens de Rijksoverheid belast met de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal in het kader van de Wet bodembescherming. Hieronder vallen onder meer het versturen van stuitingsbrieven en het onderhandelen en het treffen van schikkingen met grote bedrijven. In 2015 zullen wij onze werkvoorraad op dit gebied afronden. Dat betekent ook het up-to-date archiveren van alle dossiers. Voor (oude) kostenverhaalszaken hebben wij nog een adviserende rol richting ministerie en decentrale overheden.

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC bouwstoffen

Namens de minister van Infrastructuur en Milieu zorgt Bodem+ voor de afhandeling van aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen (IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren) die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2016 zal onze inzet op dit gebied zeer beperkt zijn. Door toekomstige aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit zullen wij deze taak in de nabije toekomst niet langer uitvoeren.

Kwalibo (3100 afhandelingen)

Kwalibo (3100 afhandelingen)
KwaliboPercentage
1e aanvraag5%
Aanvraag wijziging40%
Admin. wijziging32%
Intrekking23%
Brontabel als csv (98 bytes)

Verklaringen (450 afhandelingen)

Verklaringen (450 afhandelingen)
VerklaringenPercentage
Reinigbaarheid67%
Baggerspecie33%

Bodem+ beoordeelt zowel de aanvragen voor verklaringen ‘Niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond’ en ‘Baggerspecie’ als de aanvragen voor erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In bovenstaande diagrammen de verdeling van de aanvragen (inclusief bezwaar en beroep).

Brontabel als csv (63 bytes)
H5_2