Hoofdstuk 3

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Afbouw ondersteuning bestaand beleid

Illustratie Bodem+ rood

Bakens verzetten

In 2016 bouwt Bodem+ de ondersteuning op bestaand beleid fors af, zoals afgesproken met het OpdrachtGeversOverleg. Reden is dat we onze bakens verzetten naar ondersteuning op STRONG en de Omgevingswet. De werkgroep Besluit bodemkwaliteit (Bbk) wordt afgerond. Wel krijgt het Implementatieteam Bbk een rol; deskundige stakeholders worden verzocht aan te schuiven bij de nieuw in te richten werkgroep Ombouw bodemregelgeving in de Omgevingswet.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Hoofddoelstelling voor 2016 is de actualisatie van de SIKB -normdocumenten (SIKB staat voor Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer). Denk aan de herziening Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9335 en het CPR-proof (CPR staat voor Construction Products Regulation oftewel Europese Verordening Bouwproducten) maken van bouwstoffen-BRL's. We zijn in 2016 ook betrokken bij het afronden van inbouw van de Circulaire Diepe Plassen in de Regeling bodemkwaliteit. Evenals bij het afronden van essentiële eisen voor toezicht en handhaving, in een balans tussen privaat en publiek toezicht. Daarnaast blijven we meeschrijven aan de halfjaarlijkse actualisatie van de Regeling bodemkwaliteit.

Bodem Toets- en Validatieprogramma

Bodem+ houdt zich ook in 2016 bezig met het beheer en onderhoud van Bodem Toets- en Validatieprogramma, ofwel BoToVa. Dat betekent ook het organiseren van gebruikersbijeenkomsten. Daarnaast zijn we betrokken bij de uitbreiding van BoToVa met de reinigbaarheidstoets voor verontreinigde grond.

Overige taken

Voor de landelijke werkgroep Toezicht en Handhaving leveren we het secretariaat voor de werkgroep en de organisatie van 3 platformdagen (2 landelijk, minimaal 1 regionaal). We dragen bovendien bij aan de afronding van het verbetertraject toezicht en handhaving in het licht van het Besluit bodemkwaliteit. Verder trekken we de evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergie. Op ons lijstje staan ook nog de Kwaliteitsimpuls Wbb van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) en een bijdrage aan de herziening van CROW-publicatie 132.

H3_2