Ondersteunen en adviseren van het ministerie

In 2021 hebben decentrale overheden en het ministerie van IenW gewerkt aan nieuwe bestuurlijke afspraken bodem, die naar verwachting begin 2022 vastgesteld zullen worden. Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond wordt betrokken bij de ondersteuning van die afspraken. Gedetailleerde(r) uitwerking daarvan zal begin 2022 in overleg met genoemde overheden nog plaatsvinden.

Fotograaf Mark Vincent: De ondertekening van het vorige convenant bodem en ondergrond 2016-2020 dat plaatsvond op dinsdag 17 maart 2015 in het Huis der Provincies in Den Haag.

Het ministerie van IenW zullen we ondersteunen bij en adviseren over:

  • de monitoring van de voortgang van de bestuurlijke afspraken;
  • de apparaatskostenverdeling aan decentrale overheden: vergoeding voor decentrale overheden voor uitvoering van hun wettelijke taken Bodem;
  • uitkeren van budget t.b.v. afronding van de historische spoedopgaven bodemsaneringen;
  • uitkeren van budget t.b.v. buitenproportionele bodemopgaven (zoals PFAS/diffuus lood);
  • meehelpen aan het ontwikkelen van een decentrale kennisinfrastructuur, aangesloten op de nationale kennisinfrastructuur;
  • Samenwerkingsagenda: agenda met mede-overheden voor bodemvraagstukken voor langere termijn (in startfase, moet nog bestuurlijk toe besloten worden).

Voor de opgave `Bestuurlijke afspraken bodem’ hebben wij voor 2022 gemiddeld 1,5 fte aan capaciteit gepland.