Evenwicht tussen benutten en beschermen

Duurzame instandhouding van grondwatervoorraden in Nederland is van groot belang, voor zowel de grondwaterkwaliteit als de grondwaterkwantiteit, voor zowel de korte als de langere termijn. We nemen deel aan de Studiegroep Grondwater die in maart 2022 haar eindrapportage aanbiedt aan de Stuurgroep Water (opdrachtgever). Deze studiegroep geeft op basis van een systeemanalyse en een probleembeschrijving inzicht in een aantal grondwater vraagstukken. Met enkele geselecteerde vraagstukken gaat de studiegroep in 2022 verder en werkt toe naar een advies voor bestuurlijke keuzes. Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond ondersteunt de Studiegroep Grondwater door deelname aan het kernteam, het inbrengen van kennis van het grondwatersysteem, het meehelpen van organiseren workshops gericht op kennisontwikkeling en het vervullen van een liaisonfunctie tussen kennisinstellingen en de Studiegroep Grondwater.

In september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. Gelijk met de NOVI is de Uitvoeringsagenda NOVI 2021-2024 vastgesteld. In de Uitvoeringsagenda staan o.a. de nationale programma’s vermeld die bijdragen aan de ambities van de NOVI. Het Programma Bodem en Ondergrond is één van deze programma’s. Dit programma heeft als doel het duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem, ondergrond en grondwater te bevorderen. Daarbij streven we naar evenwicht tussen benutten en beschermen.

Voor het vormgeven van het programma wordt in opdracht van Min IenW een verkenning uitgevoerd die moet leiden tot een position-paper over visie, doel, focus, afbakening, context, rolopvatting en vervolgproces van het NOVI-programma Bodem & Ondergrond. Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond participeert en ondersteunt o.a. via de werkgroep Aanvullende Strategische Voorraden, Nationale Grondwater Reserves. Provincies wijzen deze aanvullende strategische voorraden aan om te anticiperen op de toenemende watervraag. Het bepalen van Nationale Grondwater Reserves vindt plaats door het Rijk. We hebben contacten en onderhouden het kennisnetwerk in dossier bodemenergie.

En we ondersteunen het ministerie in het dossier EU Bodemstrategie. Het EU beleid rondom bodem zal wijzigen, wat consequenties kan hebben voor het Nederlands bodembeleid.

Grondwater
Actiegroep Grond in Verzet op het Malieveld in Den Haag (foto: nu.nl)

Voor de opgave `Grondwater en ondergrond’ hebben wij voor 2022 gemiddeld 3,4 fte aan capaciteit gepland.