Verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis en aanpak

De ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie staat centraal in het faciliteren van Rijk en regionale overheden om Nederland klimaatbestendig te maken. In 2022 helpen we om de Impulsregeling Klimaatadaptatie (200 miljoen Euro) uit te voeren, bouwen we verder aan en verbinden we kennis met de kennisaanpak Klimaatadaptatie, het nog te ontwikkelen meerjarenprogramma Droogte in de gebouwde omgeving en het Nationaal (Kennis)programma Bodemdaling, ondersteunen we de praktijk met goede standaarden via het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA). We werken binnen Rijkswaterstaat mee aan het klimaatbestendig maken van het areaal van RWS.

Een klimaatbestendig Nederland in 2050. Het doel dat de gezamenlijke overheden hebben onderstreept in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie in 2017 om te anticiperen op de voorspelde klimaatverandering. Hierin zijn stevige stappen gezet. ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’ zet de toon voor de uitvoering van het Deltaprogramma 2022. Het bodem- en watersysteem wordt hierbij eindelijk weer leidend in de ruimtelijke inrichting van Nederland en de basis voor maatregelen. Bodemdaling wordt als tegenhanger van zeespiegelstijging als een van de meest complexe bodemopgave van dit moment meegenomen. Naast klimaatadaptatie en –mitigatie is het onderdeel van veel andere maatschappelijke opgaven, zoals stedelijke ontwikkeling, voedselvoorziening en duurzame economie. Oplossingen die duurzamer bodembeheer en landgebruik vragen. Al sinds 2014 is Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond actief binnen het Deltaprogramma RA en ook in het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Het NKB wordt in 2022 onderdeel van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Inzet Deltaprogramma 

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond is onderdeel van het kernteam van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. We verbinden mensen en kennis en initiëren kennis- en innovatieprojecten. Dit om binnen het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat en regionale overheden de ambities van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie en het Deltaprogramma te kunnen waarmaken. We voeren de Impulsregeling Klimaatadaptatie uit om in totaal 600 miljoen euro aan Impulsgelden uit het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie van Rijk en regio doelmatig in te zetten. We stimuleren het borgen van klimaatadaptatie in omgevingsvisies en –plannen en de concretisering hiervan naar standaarden (richtlijnen, protocollen en normen) voor de uitvoeringspraktijk. Binnen Rijkswaterstaat zetten we onze kennis van het bodem- en watersysteem in om onze fysieke netwerken klimaatbestendig te maken.

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Met andere Rijkspartners, regionale overheden en kennispartners zetten we ook in 2022 vol in op het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling dat onderdeel wordt van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen als fundament van het beoogde Nationaal Programma Bodemdaling. In het kenniscentrum worden een groot aantal initiatieven in stedelijk en landelijk gebied, zoals Regiodeals, onderzoeken in de Veenweide en door NWO gefinancierde onderzoeken zoals Living On Soft Soils (LOSS)  verbonden en nationaal en internationaal gedeeld. Dit om de cirkel rond te krijgen op gebied van de 6 M’s: ‘meten-mechanismen begrijpen-modelleren-Maatschappelijke kosten en baten-maatregelen en monitoren’. En om op basis van objectieve kennis handelingsperspectieven te ontwikkelen voor overheden, bedrijven en burgers. Vanuit een maatschappelijke context en het streven naar een duurzame leefomgeving. Wij voeren ons werk uit in het levendige speelveld dat zich uitstrekt van nationale politiek tot lokale besluitvorming en het verbinden van fundamenteel onderzoek met lokale uitvoering.

Voor de opgave Deltaprogramma en Nationaal kennisprogramma bodemdaling hebben wij voor 2022 circa 3,1 fte aan capaciteit gepland.