Continu in contact met onze omgeving

Dit werkplan speelt in op de actualiteit. We houden voortdurend rekening met de omgeving, de achtergronden en de ontwikkelingen in ons werkveld. Dit doen we onder andere via de reguliere contacten met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Opdrachtgeversoverleg Bodem+, accountmanagers, de signalen die binnenkomen via het Informatiepunt Leefomgeving, gesprekken met de Omgevingsdiensten en reguliere contacten met de Werkgroep Bodem en Ondergrond (BOOG) van IPO en de Werkgroep bodem (WEB) van VNG.

Afronden, afbouwen en overdragen

Met een nagenoeg gelijke capaciteit ten opzichte van 2021 en diverse nieuwe ambities en opgaven in 2022 is het noodzakelijk om ook activiteiten af te ronden, af te bouwen en/of over te dragen. Voor 2022 voorzien we in ieder geval:

 • Volledige afbouw van de ondersteuning van het initiatief Bewust Bodemgebruik richting beëindiging van onze ondersteuning in 2021;
 • Het overdragen van beleidsondersteunende taken op dossier Besluit bodemkwaliteit aan het Ministerie van IenW;
 • Het overdragen van enkele taken op dossier internationaal Bodem aan het Ministerie van IenW;
 • Afbouw van de ondersteuning op de Bedrijvenregeling, die richting 2025 eindigt, en waarvan de uitvoering vanaf 2021 bij een andere organisatie is belegd;
 • Gefaseerde afbouw van het Meldpunt bodemkwaliteit vanaf juli 2022. Nieuwe bodemmeldingen verlopen vanaf dat moment via het DSO;
 • Het aantal kostenverhaal Wet bodembescherming-dossiers is nagenoeg afgerond, er zijn geen actief lopende dossiers meer;

Strategisch Personeelsplan  WVL

Vanuit onze eigen Rijkswaterstaat-organisatie geeft het strategische personeelsplan ‘WVL in actie: op weg naar 2023’ de richting aan. De afdeling bodem en ondergrond is onderdeel van WVL en conformeert zich qua koers en personeelsstrategie aan dit plan.

Inhoudelijke speerpunten zijn:

 • Duurzame leefomgeving
 • Omgevingswet
 • Technologische ontwikkelingen
 • Vervanging en renovatie

Organisatorische speerpunten zijn:

 • WVL verbindt mensen en kennis, om te zorgen dat we binnen Rijkswaterstaat toekomstbestendige keuzes maken, en daarmee Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden;
 • Medewerkers van WVL werken intern en extern in steeds wisselende teams aan urgente opgaven. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen en de opgave staat centraal;
 • De formatie van WVL bestaat voor maximaal 95% uit vaste medewerkers en voor 5% uit een flexibele schil, om zodoende snel in te kunnen spelen op veranderingen van ons takenpakket en financiering;
 • Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 is deze in 2023 volledig geïmplementeerd. Integraal adviseren vanuit maatschappelijke opgaven is voor WVL’ers de gewoonste zaak van de wereld geworden.