Samen verder met de BRO

Ook in 2022 levert Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond capaciteit aan de Basisregistratie Ondergrond van het ministerie van BZK. In 2022 verandert er veel. Het programma BRO loopt af en gaat per 1-1-2022 in beheer. De vierde tranche van het huidige programma treedt op die datum voor het grootste deel in werking, met een kleine uitloop naar 1 juli 2022. Het toepassen van BRO-gegevens neemt toe, maar is nog niet overal ingebed in de dagelijks praktijk en werkprocessen. Daarnaast is een nieuwe tranche (5) voorzien: het opnemen van milieu hygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO.

logo BRO

Om de inbedding in de dagelijkse praktijk te waarborgen zullen ook in 2022 activiteiten en producten ontwikkeld worden die bijdragen aan het vergroten van de kennis en het toepassen van de BRO, de uitvoering van het beheerplan en de implementatie van tranche 5. Deze activiteiten en producten zullen in samenwerking worden ontwikkeld met de beheerpartner van de BRO: TNO/Geologische Dienst Nederland. Leidraad daarbij is het jaarplan BRO 2022, onderdeel van het Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling BRO.

Om de doelen te bereiken gaan we werken aan het verder uitbouwen, vasthouden en structureel borgen van de BRO-community. De Klankbordgroep Gebruik heeft zijn nut bewezen en zal verder worden uitgebreid. Daarnaast worden enkele Praktijkvoorbeelden uitgevoerd (Digital Twin Gaswinning Groningen, Fieldlab 3D Flevoland) en zullen concrete voorbeelden opgehaald worden bij de BRO-gebruikers en voor het voetlicht worden gebracht. Bijvoorbeeld in de maandelijkse webinars. Onder het motto Begin de dag met een BRO’tje zullen we ook in 2022 gebruikers van de BRO informeren over nieuwe ontwikkelingen en de praktijk. Op 17 maart vindt het BRO praktijkfestival ondergrond plaats. We willen tijdens dit event de BRO gebruikers bedanken (Samen maken we BRO) en aandacht geven aan nieuwe ontwikkelingen.

Met de BRO-op-straat-app kun je via Augmented Reality een kijkje in de ondergrond nemen. Op straat, in het veld of op de bouwplaats kun je zelf ervaren hoe projectie van ondergronddata en modellen helpt bij ruimtelijke vraagstukken.

In 2022 wordt gewerkt aan het beheer- en door ontwikkelplan. Met TNO wordt in de praktijk uitgewerkt hoe de daadwerkelijk invulling van rollen en verantwoordelijkheden vorm zullen krijgen. Op alle niveaus, strategisch, tactisch en operationeel worden door medewerkers van Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond een bijdrage geleverd. Bijvoorbeeld via deelname namens het ministerie van BZK aan de domeinbegeleidingsgroepen Mijnbouw, Grondwatermonitoring en Grond, Weg & Waterbouw. En aan de Change Advisory Board, het orgaan dat de wensen voor aanpassing en aanvulling van de BRO beoordeelt. Zoals voor elke basisregistratie is het een grote uitdaging om het beheer en onderhoud zo in te vullen dat het systeem blijft voldoen aan de (veranderende) gebruikswensen. Daarnaast zullen we in het eerste kwartaal nog zaken van het programma BRO overgedragen aan TNO.

Het besluit om tranche 5 te realiseren moet nog genomen worden, maar de hoop is dat in het voorjaar van 2022 er meer duidelijk is. Dan zetten we de lijn van de afgelopen jaren door en zullen we middels gerichte communicatie (Webinars, workshops, berichtgeving, kennisproducten) belangstelling vragen bij de BRO-gebruikers.

Veel kennis en informatie, zoals de praktijkvoorbeelden, worden ontsloten op de website www.basisregistratieondergrond.nl

Voor de opgave Basisregistratie Ondergrond hebben wij voor 2022 2,0 fte aan capaciteit gepland.