InformatiePunt Leefomgeving

Bodem is via een Aanvullingswet, een Aanvullingsbesluit- en een Aanvullingsregeling integraal onderdeel van de Omgevingswet. Werken met en in de geest van de Omgevingswet wordt de nieuwe norm. Steeds meer decentrale overheden verdiepen zich in de nieuwe systematiek van bodem in de Omgevingswet.

Via het Informatiepunt Leefomgeving beantwoorden we vragen over de nieuwe en bestaande bodemregels. Daarnaast ontwikkelen we teksten voor de website van het Informatiepunt Leefomgeving waarin we uitleg geven over de nieuwe en bestaande bodemregels en de daarbij behorende ondersteunende instrumenten.

Wij ondersteunen vraaggestuurd provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten door middel van het verzorgen van presentaties, meedenken over de invulling van workshops en e-learnings en andere implementatieproducten. We werken daarbij zoveel mogelijk samen, zoals met het programma Aan de slag met de Omgevingswet, het programma Bodembeheer van de Toekomst, de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s), de Werkgroep Bodem van gemeenten (WEB) en OmgevingsdienstNL.

Als nationaal informatiepunt en vraagbaak blijven we met websites, helpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten dus een landelijke kennis- en bibliotheekfunctie vervullen. Onze helpdesk ging in 2021 al op in het Informatiepunt Leefomgeving en in 2022 ronden we de migratie van onze website af. In het kader van de Omgevingswet is er één geïntegreerde website voor alles wat voorheen op de bestaande websites (Bodem+, Infomil, Helpdesk Water etc.) stond en is er een integrale vraagbeantwoording met 1 centrale ingang. Jaarlijks beantwoordt de bodemhelpdesk circa 3500 vragen over de wet- en regelgeving en daarmee samenhangende instrumentarium, maar in 2022 houden we rekening met enkele duizenden extra vragen door de invoering van de Omgevingswet.

In 2022 richten wij ons op:

  • De afronding van de ombouw van wettelijke instrumenten in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO), zoals inbouw van het Meldpunt bodemkwaliteit;
  • Actualisatie van de BoToVa-service;
  • Het vraag gestuurd ondersteunen van provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten op de bodem en grondwatertaken onder de Omgevingswet;
  • Het werken vanuit de vakgroep bodem, grondstoffen en grondwater onder het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).
www.iplo.nl

Tot juli 2022 leveren we ook nog een actieve inbreng aan het gemeentelijke programma Bodembeheer van de Toekomst dat bijdraagt aan de implementatie van de Omgevingswet bij decentrale overheden.

Tot slot wordt het Besluit financiële bepalingen bodemsanering – de subsidieregeling die bedrijven stimuleert om te saneren- omgehangen naar een regeling onder de Kaderwet- en het Kaderbesluit subsidies van IenW. Deze subsidieregeling eindigt per 2025.

Voor de opgave ‘InformatiePunt Leefomgeving’ hebben wij voor 2022 circa 4,2 fte aan capaciteit gepland.