Kennis breder en meer benutten

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond wordt gewaardeerd vanuit haar rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Deze kernactiviteit blijven we uitvoeren. Dit doen we door samen te werken, deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van kennisportalen omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden.

De gezamenlijke overheden hebben afgesproken kennis en informatie meer en breder te willen benutten. Verdere kennisontwikkeling en –doorwerking draagt bij aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering. De nadruk ligt hierbij op het vanuit de regio’s verder opbouwen van een kennis- en informatiestructuur en een goede interactie tussen regionale en nationale kennisstructuren.

De regionale schakels worden opgezet voor de uitwisseling van data en kennis over het bodem- en watersysteem. Dit om de opgaven in het gebied te faciliteren en ervan te leren. De geleerde lessen worden gedeeld en gebruikt om de toekomstige vormgeving van de kennisinfrastructuur in te richten.

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond helpt de gezamenlijke overheden bij het door ontwikkelen van de kennisinfrastructuur.

De volgende activiteiten voeren we in 2022 uit:

Samenwerking

Onze gezamenlijke missie: het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. We werken o.a. samen met SIKB, Deltares, RIVM en TNO in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO). ‘Samenwerken aan kennis’ is ons motto. In 2022 organiseren we op elkaar afgestemde bijeenkomsten, zoals het Symposium BodemBreed, Baggernetdagen, Platform bodembeheer, Platform Toezicht Bodem.

Bodem in onderwijs

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond stimuleert de aandacht voor bodem en ondergrond in het onderwijs via de jaarlijkse Geoweek en het Kennis- en onderwijscentrum Bodem en Ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO-HO).

Het doel van de GeoWeek is leerlingen (van 10 - 15 jaar) enthousiast te maken voor de verschillende toekomstmogelijkheden binnen de geo-sector. KOBO-HO stimuleert de positie van bodem en ondergrond in het hoger onderwijs door het duurzaam verbinden van het hoger onderwijs met de praktijk: bedrijven, kennisinstituten en overheden. Het jaar 2022 zal KOBO-HO werken aan een structurele positie binnen de nieuwe Kennisinfrastructuur Bodem en Ondergrond.

Bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer kent een aantal structurele producten en diensten die we in 2022 regulier blijven beheren. Bekende voorbeelden zijn bodemloket.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. Het Bodemloket.nl, met ongeveer 800 tot 1.000 gebruikers per dag, blijft in ons beheer. In samenwerking met SIKB organiseert Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond een tweetal bijeenkomsten van het Platform Informatiebeheer.

Ondersteuning regio’s

Door actieve aanwezigheid van onze accountmanagers in de regio’s worden in 2022 enerzijds signalen, ervaringen en behoeften uit de lokale uitvoeringspraktijk teruggekoppeld binnen Rijkswaterstaat en/of IenW. Daarnaast worden best-practices en praktijkervaringen uitgewisseld zowel binnen als tussen de regio’s. Ambitie is om onze accountmanagers een nog meer activerende rol te geven richting decentrale overheden en haar regionale netwerken bij de implementatie van de Omgevingswet.

Internationaal

Op 17 november 2021 heeft de Europese Commissie een nieuwe Bodemstrategie uitgebracht. In de strategie staan een groot aantal acties genoemd, waaraan we met het Ministerie van IenW zullen bijdragen om deze uit te werken, zowel nationaal als internationaal. Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond zit namens het ministerie van IenW in de Soil Expert Group en zal bijdragen aan de Nederlandse inbreng en positiebepaling. Naast de bodemstrategie dragen we bij aan de monitoringsverplichtingen (EUSO) en het Europese onderzoeksprogramma (A soil deal for Europe).

Voor de opgave ‘Kennis en informatievoorziening’ hebben wij voor 2022 circa 2,1 fte aan capaciteit gepland.