Hoofdstuk 2

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Ondersteuning STRONG en Omgevingswet

Illustratie Bodem+ groen

Aanpassing bodemwet en -regelgeving

Bodem+ is nauw betrokken bij de aanpassing van de bodemwet en -regelgeving aan de Omgevingswet. Daarnaast werken we mee in het programma Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Hier een beeld van onze taken in 2017.

Volgens de huidige planning treedt in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. Bodem+ levert capaciteit en kennis aan de projectgroep die zich bezighoudt met de ombouw van de bodemwet en -regelgeving. Nu de Ontwerp-Aanvullingswet bodem in wettelijke procedure is, verschuift het accent in 2017 naar de totstandkoming van het Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem. Hier wordt een groot aantal bodemregels, denk aan (delen van) het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit Uniforme Saneringen in over- en omgezet. Na afronding daarvan, ondersteunen we het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bij de inventarisatie welke bodemregels nog resteren voor vastlegging in een Ministeriële regeling. Ook voeren we in 2017 een verkenning uit welke instrumenten omgebouwd moeten worden naar het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet.

Aanpalend zorgen we ervoor dat de gewenste wijzigingen vanuit de beleidsevaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergie in 2017 worden overgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De regels vanuit het Activiteitenbesluit bodembescherming werden al in 2016 omgezet naar het Besluit Activiteiten Leefomgeving en gaan in 2017 verder de wettelijke procedure in. De financiële bodemregels vanuit het Besluit financiële bepalingen bodemsaneringen worden in 2017-2018 overgezet naar de Kaderwet.

Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

IenM heeft in 2016 het ontwerp van de Nationale Structuurvisie Ondergrond (STRONG) opgeleverd. In 2017 wordt een Uitvoeringsprogramma STRONG ingericht in de vorm van een strategisch meerjarenprogramma voor de periode 2017-2020. Daaraan gekoppeld is een (jaar)werkplan waarin concreet wordt gemaakt aan welke onderwerpen, op welke wijze en met welke inzet van middelen (fte’s, geld) in het desbetreffende jaar activiteiten worden uitgevoerd. Deze werkwijze is vergelijkbaar  met de uitvoering van het Bodemconvenant. 

Doelstelling is om (op termijn) beide Uitvoeringsprogramma’s (van het Bodemconvenant én STRONG) in elkaar te schuiven. Daarop vooruitlopend zal in 2017 nu al de vanuit beide uitvoeringsprogramma’s naar één samenhangend jaarwerkplan gewerkt worden, waarbij de concrete activiteiten op grond van beide programma’s zoveel mogelijk in samenhang worden uitgevoerd. Bodem+ ondersteunt het Uitvoeringsprogramma STRONG met ca 2,5 fte.

De opgaven van STRONG zijn gerelateerd aan een aantal bredere transitieopgaven waarvoor Nederland staat gesteld: 

  • De transitie naar een circulaire economie (hergebruik afvalstoffen en reststromen, sluiting kringlopen, vermindering primair gebruik grondstoffen).
  • Energietransitie (energie en klimaat; naast energiebesparing inzet op hernieuwbare energiebronnen, afbouw van fossiel, met bijbehorende infrastructuur).
  • Transitie landelijk gebied: Voorbereid zijn op klimaatverandering  door onder andere ruimte voor waterberging, sponswerking en verduurzaming landbouw).
  • Transitie stedelijk gebied: Infrastructuur, stedelijke netwerken (i.r.t. energietransitie, smart cities).
  • Aanpassing van gebouwen /duurzaam bouwen (energie, bodemdaling, bevingen).

Voor STRONG adviseert en ondersteunt Bodem+ het beleid op bovengenoemde onderwerpen. We helpen mee aan beheer en optimalisatie van de WKO-tool (warmte-koudeopslag).  Samen met de collega’s van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we betrokken bij de Versnellingskamer Bodemenergie. En werken we aan adviezen voor een betere ruimtelijke inpassing van duurzame energie in de ondergrond. Bovendien lopen er in 2017 16 pilots om te tonen hoe ruimtelijke planning kan bijdragen aan sluitende businesscases voor warmteplannen. Op het gebied van stedelijk grondwaterbeheer stelt Bodem+ ook komend jaar milieukaders op, ontwikkelen we protocollen voor de monitoring en zorgen we voor toetsing en beoordeling. Verder is het toepassen van een afwegingskader Ecosysteemdiensten in grondwater en ondergrond een thema en maken we een inspiratieboek voor de overgang van 2D naar 4D ruimtelijke ordening. In samenwerking met het Platform Slappe Bodems zijn we bezig met het inrichten van een programmateam ‘Kennisontwikkeling en -doorwerking bodemdaling en bodembeweging’.

Overige taken

Wij werken het komend jaar samen met Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat aan de inbouw van de Ontgrondingenwet in de Omgevingswet. Daarnaast werken we mee aan het Deltaprogramma 3, in het spoor Ruimtelijke Adaptatie, waar het bodem- en grondwatersysteem een relevante(re) bedrage gaat leveren aan een klimaatadaptieve landinrichting.

Naschrift hoofdstuk 2