Inleiding

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Nieuw werk, anders werken

A6 bij Muiderberg

Veel veranderingen in onze omgeving

Dit werkplan speelt in op de actualiteit. We houden continu rekening met de omgeving, de achtergronden en de ontwikkelingen in ons werkveld. Dit doen we onder andere via het Opdrachtgeversoverleg met onze financiers, onze klantenraad, accountmanagers en de legio signalen via onze helpdesk. Er zijn 4 ontwikkelingen die in 2017 substantiële consequenties hebben voor onze producten én manier van werken.

Verleggen capaciteit

Bodem+ verlegt de capaciteit nog verder van ondersteuning op bestaand beleid naar ombouw onder de Omgevingswet. Reden is de stelselwijziging van de Omgevingswet en het Bestuursakkoord Omgevingswet. De bodemhelpdesk valt in 2017 al onder het Informatiepunt Omgevingswet. Aanvullende reden is een taakstelling van -2,5 fte op het werkpakket voor het Ministerie van IenM-DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water) ten opzichte van 2016, wat dwingt tot scherpere keuzes. We bouwen mee aan het Informatiehuis Bodem en Ondergrond. Dit doen we in samenwerking met de andere afdelingen van Rijkswaterstaat: Water, Verkeer en Leefomgeving. We leveren ook 2 fte capaciteit aan het Programmabureau van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Verdergaande decentralisatie en verbreding

Het nieuwe Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 maakt een belangrijke ontwikkeling door. Steeds meer taken en rollen komen terecht bij portefeuillehouders van decentrale overheden of het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Die partijen vervullen een sterkere, signalerender rol dan de afgelopen 5 jaren. Dit in het licht van een verdergaande decentralisatie en verbreding van het bodem- en ondergrondbeleid. Rijkswaterstaat Bodem+ stemt haar ondersteuning van het nieuwe uitvoeringsprogramma hierop af.

Vraaggestuurd advies

De Omgevingsdiensten zijn inmiddels allemaal ingericht en op slagkracht. Voor kennisoverdracht en ondersteuning van beleidsimplementatie zullen we ons nog sterker dan voorheen gaan richten op deze klantgroep. Voor de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering gaan we ons sterker richten op vraaggestuurde advisering voor Rijkswaterstaat regio’s, PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) en GPO (Grote Projecten en Onderhoud). Onze bijdrage aan het Deltaprogramma 3, spoor Ruimtelijke Adaptatie zetten we voort. Ook gaan we in 2017 inzet leveren in het traject Klimaatneutrale inrichting en onderhoud van de eigen netwerken van Rijkswaterstaat.

Duurzaamheidsambities

Rijkswaterstaat stelde in januari 2016 ambitieuze duurzaamheidsambities vast; vanuit de visie en ambitie om duurzaamheid en leefomgeving naar de kern van de eigen uitvoering te brengen. 2017 is het jaar waarin het Programma Duurzame Leefomgeving wordt ingericht en een actieprogramma tot uitvoering komt. Bodem+ levert daaraan een actieve bijdrage; onder meer voor (water)bodem, grondwater, grondstromen, bouwstoffen, ruimte en energiethema’s.

Vernieuwing van ons werken

Nieuw vijfjarig werkplan

Bodem+ heeft (in overleg met het ministerie van (IenM) en de decentrale overheden) eind 2014 het Werkprogramma Bodem+ 2015-2019 vastgesteld. We zijn er trots op dat de resultaten van de afgelopen jaren hebben geleid tot een nieuw vijfjarig werkprogramma. Dat betekent dat onze opdrachtgevers vertrouwen in ons hebben. We zijn ook trots op het Klantenonderzoek Leefomgeving uit 2015, waar Bodem+ onderdeel van is. Hierin waardeerde externe klanten ons met een 9,2. In 2016 werd onze bodemhelpdesk gewaardeerd met een 7,7. Ze geven daarbij aan dat de dienstverlening aansluit bij de vraag. Dit jaarwerkplan geeft invulling aan de afspraken uit het hierboven genoemde werkprogramma.

Bouwstenen werkpakket

Het totale werkpakket van Rijkswaterstaat Bodem+ bestaat uit 2  grote bouwstenen:

  1. Bodem+ werkt voor het ministerie van IenM-DGRW én de decentrale overheden met 30,5 fte aan beleidsondersteuning voor bodem en ondergrond. Denk aan ondersteuning, implementatie en kennisoverdracht. Rijkswaterstaat Bodem+ blijft de beleidskern en het werkveld ondersteunen. Dat doen we onder een krimpend budgettair plafond. Voorgaande jaren met -1 fte per jaar, in 2017 met -2,5 fte ten opzichte van 2016.
  2. Voor de eigen Rijkswaterstaat-organisatie werken we aan kaders en adviseren we op bodem, ondergrond, grondwater en afvalvraagstukken voor eigen droge en natte uitvoeringsprojecten. Dit werk verrichten we met 12 fte.
  3. Aanvullend werken we in opdracht van het ministerie van IenM-DGMI (directoraat-generaal Milieu en Internationaal) aan de Programma’s Natuurlijk Kapitaal en Circulaire Economie binnen het koepelprogramma Van Afvalstof Naar Grondstof (VANG). Dit vraagt 3,5 fte werk in 2017. Daarnaast leveren we 2 medewerkers aan het Programmabureau BRO in opdracht van het ministerie van IenM-DGRW, leveren we 0,5 fte aan de SLA Duurzaamheid en werken we 0,2 fte internationaal door derden gefinancierd.
Werkpakeketten Bodem+ 2017

Het grootste werkpakket in opdracht van IenM-DGRW en de decentrale overheden is als volgt ingedeeld:

Druk op de ketel

Duurzaamheid centraal

De werkzaamheden voor Rijkswaterstaat zelf (in Rijkswaterstaat-jargon ‘landelijke taken’) richten zich traditioneel op het ontwikkelen en onderhouden van kennis en interne kaders voor regionale diensten en projecten. Die kaders staan in toenemende mate in dienst van het werk in de regio's en bij de projecten; met proactieve advisering door Bodem+’ers, waarbij ervaringen uit de projecten en regio's worden ‘opgehaald’. We helpen Rijkswaterstaat-projecten bovendien met passende innovaties, zoals de toepassing van ijzeroer. Dit alles in het licht van de missie van Rijkswaterstaat. Daarin staat nu naast droge voeten, schoon water en bereikbaarheid, ook duurzaamheid centraal. Ervaringen uit projecten en regio’s gebruiken we niet alleen ter verbetering van de eigen processen, maar ook om het werk voor andere opdrachtgevers te voeden.

Mensen verbinden

Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat we de in 2016 ingezette nieuwe wegen voortzetten. Mensen met relevante kennis en ervaring op het juiste moment en de juiste plek inzetten, wordt belangrijker dan de organisatie waarvoor ze werken. Meer dan ooit bepalen maatschappelijke opgaven - lokaal en regionaal - de urgentie en de aanpak. Er is behoefte aan nieuwe kennis, andere competenties en innovatief vermogen. Bodem+ moet ervoor zorgen dat de juiste ervaring op de juiste plek terechtkomt. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen af dat zich in ons land bezighoudt met het saneren en beheren van verontreinigde locaties. Dat vraagt van Bodem+ om mensen binnen ons kennisintensieve netwerk met elkaar te verbinden. Dit alles uiteraard in goede en nauwe samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en onze netwerkpartners.