Hoofdstuk 4

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Kennisopbouw en -overdracht

Illustratie Bodem+ geel

Kennisdeling in de praktijk

Bodem+ heeft een belangrijke rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Onze meeste klanten kennen en waarderen ons vooral vanuit deze rol. Dit doen wij door deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van websites omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden. Hoe ziet ons werk er in 2017 uit?

In 2017 krijgt de kennisuitwisseling over de Omgevingswet in de praktijk de volle aandacht. Gemeenten en provincies moeten daarvoor aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie en -plan. In diverse gemeenten en regio’s is of wordt dit traject al opgestart. Participatie vanuit de bodem- en ondergrondsector is in 2017 daarom van groot belang. In de regio maken publieke (en soms private) partijen gezamenlijke een analyse van hun maatschappelijke opgaven inclusief de bijdrage van het regionale bodem- en watersysteem. Bodem+ helpt daarbij door onder andere het organiseren van regiobijeenkomsten van Platform bodembeheer. Maar er is meer nodig. Voornemen is om in 2017 100 tot 120 gemeenten te bereiken om de urgentie hiervan te stimuleren en handelingsperpectieven te schetsen. Dit in nauwe samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Afgestemd met het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Als informatiepunt en vraagbaak  blijft Bodem+ met de websites, bodemhelpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten een kennis- en bibliotheekfunctie vervullen. Bodem+ dient bovendien als schakelfunctie via het accountmanagement. In 2017 organiseren we op elkaar afgestemde bijeenkomsten, zoals Symposium BodemBreed, Baggernet-dagen, Platform bodembeheer, Platform Toezicht Bodem en de Geoweek. Deze bijeenkomsten worden dan ook meer in het teken van de consequenties van de Omgevingswet gesteld. Daarnaast blijven we betrokken bij de aanwas, scholing en opleiding in het onderwijs in het kader van het KOBO (Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond). Daar blijven impulsen nodig.

Informatiepunt Omgevingswet

Onze Bodemhelpdesk vormt samen met de helpdesks Bouwregelgeving, Water en InfoMil de kern van het Informatiepunt Omgevingswet. Het informatiepunt helpt overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen. In 2017 bouwen we dit landelijke Informatiepunt verder uit als onderdeel van het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet.

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Het netwerk van het Initiatief Bewust Bodemgebruik (IBBg) wordt in 2017 uitgebreid en gevoed door het organiseren van netwerkbijeenkomsten over ‘bodembewuste’ onderwerpen, zoals Soils2Meet, In2Soils, Community2Soils en Ambassadeursbijeenkomsten. Na investeringen in 2015 en 2016 maakt het IBBg zich sterk voor het duurzaam landgebruik in het Nationale Omgevingsvisie en de doorwerking daarvan in decentrale Omgevingsvisies.
Dit netwerk draait al enkele jaren hoofdzakelijk op eigen kracht, met een beperkte ondersteuning door Bodem+.

Grondwater

2017 is het tweede jaar waarin Bodem+ met haar aanwezige bodem-grondwaterkennis het Stimuleringsprogramma Klimaatadaptatie ondersteunt. Bodem+ is ook in 2017 mede verantwoordelijk voor kennisdeling via onder andere het kennisprogramma KWB (Klimaat Water en Bodemdaling),  de COP Bodemdaling en het Living Lab Gouda. Voor de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering zullen we in 2017 adviezen aan het Bestuur van Rijkswaterstaat brengen om grondwateraspecten beter op te nemen in plan- en uitvoeringsfase van grote (droge en natte) aanleg- en onderhoudsprojecten.

Bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer kent een aantal structurele producten en diensten. Bekende voorbeelden zijn bodemloket.nl, wkotool.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. Bodem+ legt zich in 2017 daarnaast toe op het kwartiermaken van het Informatiehuis Bodem en Ondergrond en de realisatiefase van het BIDON-project. BIDON staat voor Bodeminformatie delen tussen overheid en netbeheerders.

Overige taken

Andere activiteiten waar Bodem+ zich in 2017 mee bezighoudt, zijn internationale activiteiten zoals het MoU bodem in China, Interreg project Cocoon en ontvangst van internationale delegatie aan Nederland. De visitatie’s en bijeenkomsten van Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) worden voortgezet.

Naschrift hoofdstuk 4