2017 is een oogstjaar

Het jaarwerkplan 2017 geeft op hoofdlijnen de toekomstplannen weer van Rijkswaterstaat Bodem+, en schetst enkele ontwikkelingen. 2016 was een transitiejaar, waarin een nieuw Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond voor de periode 2016-2020 startte, de Ontwerp-Structuurvisie Ondergrond werd opgeleverd, eerste stappen werden gezet tot integratie met het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Ondergrond (STRONG) en het Programma Natuurlijk Kapitaal van start ging. In 2017 zal het accent verschuiven van inrichting naar realisatie van de doelen en producten uit die programma’s.

In 2017 pakken we ook door op de uitvoering van de duurzaamheidsambities van de eigen Rijkswaterstaat-uitvoering. Duurzame leefomgeving is inmiddels in de visie en missie van Rijkswaterstaat gedefinieerd als ‘het vierde netwerk’ dat de basis is van de 3 hoofdnetwerken die we beheren (hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersysteem). Aan de Kamers is toegezegd dat we die netwerken vóór 2030 volledig energieneutraal aanleggen en onderhouden. Als impuls hiertoe zal Rijkswaterstaat in 2017 een Programma-organisatie Duurzame Leefomgeving inrichten en zich laten certificeren voor de CO2-prestatieladder. Ook willen we de Netwerk Beheer Visie van Rijkswaterstaat aanrijken met de baten en mogelijkheden van het bodem- en grondwatersysteem.

In deze magazine:

Ons werk in 2017. Lees meer in de inleiding

Spoed en ondersteuning Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020.
Lees meer in hoofdstuk 1

Ondersteuning STRONG en Omgevingswet. Lees meer in hoofdstuk 2

Afbouw ondersteuning bestaand beleid. Lees meer in hoofdstuk 3

Kennisopbouw en -overdracht. Lees meer in hoofdstuk 4

Uitvoering wettelijke taken. Lees meer in hoofdstuk 5

Koepelprogramma Natuurlijk Kapitaal. Lees meer in hoofdstuk 6

Eigen uitvoering Rijkswaterstaat. Lees meer in hoofdstuk 7

Programmabeheer en totaaloverzicht. Lees meer in hoofdstuk 8