Hoofdstuk 8

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Programmabeheer en totaaloverzicht

Illustratie Bodem+ blauw

Afbouw van Programmabeheer

Op het gebied van Programmabeheer heeft Bodem+ de afgelopen 3 jaren een afbouw van capaciteit gerealiseerd van 3,0 fte. Specifieke doelen voor 2017 zijn het verder inrichten van  (financiële) sturingsinformatie volgens systematiek van Rijkswaterstaat en het volledig aansluiten bij het inkoopproces van Rijkswaterstaat, inclusief de contractvorming. Daarbij streven we ernaar om een aantal diensten onder te brengen bij het nieuwe raamcontract voor ingenieursdiensten, dat Rijkswaterstaat in 2017 naar verwachting zal afsluiten.

Overzicht van inzet capaciteit en middelen

In onderstaande tabellen is een samenvatting gegeven van de inzet van capaciteit en middelen door Bodem+ in 2017, uitgesplitst naar de verschillende werkpakketten met verschillende financiers. De gezamenlijke Bodem+-opdracht DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water) kromp in 2015 en 2016 met 1 fte per jaar. In december 2016 heeft de directie van IenM-DGRW besloten tot een extra taakstelling op dit werkpakket met -2,5 fte in 2017. Dit vraagt enerzijds om scherpere keuzes in de eigen werkzaamheden, anderzijds extra inzet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en decentrale overheden zelf.

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond

Samenvatting inzet capaciteit en middelen gezamenlijke Bodem+-opdracht (DGRW), inclusief bekostiging Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond
OnderwerpFteEuro (x 1000)
Opgave spoed en Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond51.000
Ondersteuning STRONG en Omgevingswet9325
Afbouw ondersteuning bestaand beleid4200
Kennisopbouw en -overdracht7900
Uitvoering wettelijke taken3,5250
Programmabeheer20
Kennis- en Innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond (KIBO)02000
Totalen30,54.675

NB: Het projectmiddelenbudget voor 2017 bedraagt 4,675 miljoen euro. In verband met dynamiek door het jaar heen is gekozen voor een beperkte ‘overprogrammering’. Gestuurd wordt op het afgesproken budget in een GVKA-kasstelsel, zoals goedgekeurd in het Opdrachtgeversoverleg van Bodem+.

Brontabel als csv (379 bytes)

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers

Samenvatting andere opdrachten, maar NIET gefinancierd door gezamenlijke Bodem+-opdrachtgevers
OnderwerpFteEuro (x 1000)
DGRW: Programmabureau Basis Registratie Ondergrond (BRO)20
DGMI: Wettelijke taken150
DGMI: Natuurlijk kapitaal3,5261
RWS: Eigen uitvoering Rijkswaterstaat121.125 (+inkomsten Azure)
RWS: Service Level Agreement Duurzame Leefomgeving0,5950
Werken voor derden: internationaal0,20
Brontabel als csv (325 bytes)
Naschrift hoofdstuk 8