Bodem en ondergrond in 2017 voorbereid op de Omgevingswet

In 2017 wordt veel van Rijkswaterstaat Bodem+ en zijn opdrachtgevers en klanten gevraagd. We ronden diverse grote projecten af en starten gelijktijdig nieuwe projecten en programma’s.

4 belangrijke opgaven

  1. Ondersteuning van ombouw van de huidige bodemwet- en regelgeving naar de Omgevingswet en onderliggende besluiten. In 2016 lag het accent op de Ontwerp-Aanvullingswet bodem, in 2017 zetten we vol in op ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bij de totstandkoming van het Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem. Inbouw van het Besluit bodemkwaliteit inclusief geïnventariseerde verbetermaatregelen is daar onderdeel van. Verbeterpunten van de regelgeving uit de in 2016 uitgevoerd beleidsevaluatie bodemenergie worden overgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving.
  2. Bodem+ biedt ondersteuning aan het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020, waarin ook het bedrijfsleven betrokken is en het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Inhoudelijk blijft de focus gericht op de versnelling en afronding van de spoedoperatie bodemsanering, ondersteuning van de decentralisatie van bevoegde overheden Wet bodembescherming (Wbb) naar gemeenten en waterschappen (‘warme overdracht’) en ondersteuning van totstandkoming van lokale omgevingsvisies en -plannen met input van bodem en ondergrond.
  3. Inrichting en opstart van een geïntegreerd Uitvoeringsprogramma STRONG binnen het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020.
  4. Vraaggestuurde richting van ons werk ten dienste van eigen uitvoeringsprojecten door Rijkswaterstaat, waarbij we de ondersteuning in zowel planvormings- als uitvoeringsfase zullen versterken. Ook willen we onze adviezen meer richten op verduurzaming van de eigen uitvoering om zo een actieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de hele Rijkswaterstaat-organisatie. In 2017 helpen we Rijkswaterstaat onder andere bij certificering voor de CO2-Prestatieladder niveau 4.

Samenwerking en vertrouwen

4 flinke opgaven, die ons team van ervaren en professionele adviseurs met vertrouwen tegemoet ziet. Dat is te danken aan de samenwerking met onze opdrachtgevers, klanten en kennisinstituten. We werken onder andere intensief samen met Deltares, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO, het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond/STRONG, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en onze partners in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.