Landelijke taken Rijkswaterstaat

Bodem+ voert voor de eigen Rijkswaterstaat-organisatie de zogenaamde landelijke taken uit, met advisering aan regionale diensten, projectorganisaties en programma's (zoals Ruimte voor de Rivier). Ontwikkeling van kaders, kennis en innovaties voor grondstromen, baggerspecie, grondwater, (water)bodem en ondergrond wordt benaderd vanuit een integraal perspectief op de doelen van Rijkswaterstaat: droge voeten, schoon water, mobiliteit én duurzame leefomgeving.

Bodem+ ontwikkelt kaders en richtlijnen die bijdragen aan risicobeheersing. Denk aan Werkwijzer Aanleg, richtlijnen voor omgaan met reststoffen die overblijven bij de verbranding van afval in een afvalenergiecentrale (AEC bodemas), en aan een kader voor afstromend wegwater/bermgrond. We dragen ook bij aan uitvoerbaarheidstoetsen en aan verbetermaatregelen voor het proces Kennis & netwerkkwaliteit. Dat doen we door bijdragen te leveren aan netwerkbeheervisie voor het aspect bodem en ondergrond.

Advisering Rijkswaterstaat-processen

We dragen bij aan verbetermaatregelen van andere processen, met name op het terrein van Aanleg en Onderhoud en Omgevings- en Assetmanagement. Bodem+ houdt zich dan bezig met zaken als risicogestuurd kwaliteitsmanagement op portfolioniveau, integraal programmeren, landelijke monitoring IBC-werken (Isoleren-Beheren-Controleren), bodemassen en uniforme areaalinformatie. Verder voeren we de  voortoetsen uit op bodem en grondwater.

Kennisnetwerken

Bodem+ zet zich in bij het ontwikkelen en toepassen van kenniscommunities op het gebied van (water)bodem, grondverzet, bouwstoffen, grondwater en leefomgeving; wij zorgen voor de verbinding tussen uitvoering/beheer en beleid en kennis.

Thema’s voor 2017

Komend jaar worden de landelijke taken gevat in een zestal thema’s, waarmee projecten en activiteiten worden gebundeld: bodeminformatie, duurzaamheid, kaders, morfologie, kennisnetwerken en grondwater. Nieuwe speerpunten daarin zijn duurzaamheid en grondwater. De focus bij grondwater ligt op het versterken van de risicobeheersing voor uitvoerbaarheid en omgeving gedurende het proces van aanleg en onderhoud. Voor de verduurzaming van Rijkswaterstaat zijn grondstromen van groot belang. Meer dan de helft van de CO2 footprint van Rijkswaterstaat is gerelateerd aan grondstromen. Grondstromen zijn 95% deel van de materiaalstromen en daarmee ook dominant voor circulariteit.

Voor eigen uitvoering Rijkswaterstaat hebben wij voor 2017 in totaal 12,0 fte aan capaciteit gepland.