Meer aandacht voor de rol van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat kan een krachtige rol spelen op het gebied van natuurlijk kapitaal via haar projecten, opdrachten aan de markt en beheer en onderhoud van het eigen areaal (=hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersysteem). Daarom verschuift het accent op dit onderwerp van pilots met verschillende externe partijen naar het laten doorwerken van natuurlijk kapitaal binnen de eigen organisatie.

Hoofddoelen 2017

Versterken van de doorwerking van natuurlijk kapitaal binnen Rijkswaterstaat
Het slim en duurzaam benutten van natuurlijk kapitaal kan helpen bij het realiseren van de ambities en de opgaven op het gebied van circulaire economie, klimaat en energie en duurzame gebiedsontwikkeling. Hiervoor is allereerst meer inzicht nodig op welke aspecten en in welke mate Rijkswaterstaat een bijdrage kan leveren – en nu al levert - aan een meer duurzaam gebruik, behoud en/of versterking van het natuurlijk kapitaal. En vervolgens hoe je hier als organisatie op kunt sturen, wat dit betekent voor werkwijzen, contracten, enzovoort. Waar mogelijk wordt al samen met de regio’s van Rijkswaterstaat gekeken naar proefprojecten en onderzoeks- en monitoringsmogelijkheden. Ook wordt een strategische verkenning gestart naar de mogelijke positionering van Rijkswaterstaat en bijbehorende kansen en risico’s op dit onderwerp.

Stimuleren van de doorwerking van natuurlijk kapitaal in lokaal en regionaal beleid
In 2017 komt het accent te liggen op de doorwerking van natuurlijk kapitaal in Omgevingsvisies. Ook wordt in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het relatiebeheer van de Atlas Natuurlijk Kapitaal uitgewerkt.

Kennisdeling en communicatie op gebied van natuurlijk kapitaal
Het delen van kennis en ervaringen blijft een belangrijk onderdeel om de doorwerking van natuurlijk kapitaal binnen en buiten Rijkswaterstaat te stimuleren. Onder andere via Green Deals, een Community of Practice of andere bijeenkomsten, de website en publicaties. Ook wordt samen met andere partijen gewerkt aan het organiseren van een landelijk symposium.

Voor 'Programma Natuurlijk Kapitaal’ hebben wij voor 2017 circa 3,5 fte aan capaciteit gepland.