Hoofdstuk 5

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Uitvoering wettelijke taken

Illustratie Bodem+ roze

Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit

Namens de Rijksoverheid voert Bodem+ 6 wettelijke taken uit. De beoordeling van aanvragen Baggerspecieverklaringen (op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond (op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)) voeren we uit in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu-DGMI (directoraat-generaal Milieu en Internationaal). In opdracht van en gefinancierd door het ministerie van IenM-DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water) voeren we de overige 4 wettelijke taken uit.

Bodem+ coördineert en beheert het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. In 2017 verwachten we zo’n 20.000 meldingen binnen te krijgen omtrent de nuttige toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen in de bodem of in oppervlaktewater, vallend onder het Besluit bodemkwaliteit. Ook zullen we het meldpunt aansluiten op het nieuwe uitwisselformat van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

In 2016 ondertekenden we een aansluitovereenkomst met de Inspectie Leefomgeving en Transport om gegevens uit het Landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit aan te sluiten op de Inspectieview Milieu. Bij realisatie in 2017 ontstaat hierdoor een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving.

Erkenningen kwaliteitsborging bodembeheer

Het Besluit bodemkwaliteit én het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stellen eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. Bedrijven en overheidsinstanties, de zogenaamde bodemintermediairs, die aangewezen werkzaamheden willen uitvoeren, moeten in het bezit zijn van een certificaat en een erkenning. Opdrachtgevers mogen alleen gebruik maken van erkende bodemintermediairs. Namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) zorgt Bodem+ voor de afhandeling van aanvragen voor deze erkenningen. In 2017 verwachten we zo’n 2.800 aanvragen en wijzigingen om erkenningen te verwerken en 2 of 3 beroep- en bezwaarprocedures te voeren.

In 2017 willen we het post- en verwerkingsproces van deze wettelijke taak vergaand digitaliseren, zoals in 2016 reeds is gebeurd voor het aanvraag- en werkproces van de wettelijke taak Baggerspecieverklaringen en Verklaringen niet-reinigbaarheid grond.

Kwalibo (2800 afhandelingen)

Kwalibo (2800 afhandelingen)
KwaliboPercentage
1e aanvraag5%
Aanvraag wijziging32%
Admin. wijziging53%
Intrekking10%
Brontabel als csv (98 bytes)

Uitvoering kostenverhaal bodemsanering namens Rijk

Bodem+ is namens de Rijksoverheid belast met de uitvoering van de wettelijke taak kostenverhaal in het kader van de Wet bodembescherming. Hieronder vallen onder meer het onderhandelen en het treffen van schikkingen met grote bedrijven en het versturen van stuitingsbrieven. In 2017 zullen wij onze werkvoorraad op dit gebied afronden. Dat betekent ook het up-to-date archiveren van alle dossiers. Voor (oude) kostenverhaalszaken hebben wij nog een adviserende rol richting ministerie en decentrale overheden.

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC bouwstoffen

Namens de minister van IenM zorgt Bodem+ voor de afhandeling van aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen (IBC staat voor isoleren, beheersen en controleren) die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2017 zal onze inzet op dit gebied zeer beperkt zijn. Door toekomstige aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit zullen wij deze taak in de nabije toekomst niet langer uitvoeren.

Baggerspecieverklaringen en Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

Namens de minister van Financiën beoordelen we aanvragen om baggerspecieverklaringen, waarmee een ontdoener vrijstelling van afvalstoffenbelasting krijgt in geval van stort. Namens de minister van IenM beoordelen we aanvragen om verklaringen niet-reinigbaarheid grond, waarmee landelijk geborgd is dat alleen niet-reinigbare en niet-immobiliseerbare grond wordt gestort. In 2017 verwachten we in totaal zo’n 300 aanvragen te verwerken en 2 of 3 beroep- en bezwaarprocedures te voeren.

Verklaringen (300 afhandelingen)

Verklaringen (300 afhandelingen)
VerklaringenPercentage
Reinigbaarheid72%
Baggerspecie28%

Bodem+ beoordeelt zowel de aanvragen voor verklaringen ‘Niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond’ en ‘Baggerspecie’ als de aanvragen voor erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit.

Brontabel als csv (63 bytes)
Naschrift hoofdstuk 5