Hoofdstuk 3

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Afbouw ondersteuning bestaand beleid

Illustratie Bodem+ rood

Bakens verzetten

In 2017 bouwt Bodem+ de ondersteuning op bestaand beleid verder af, maar blijft wel investeren in de kennisbasis, omdat die ook in de toekomst nodig blijft. De inbouw van de bestaande bodemregelgeving (Bbk, BUS, etc.) in de Omgevingswet staat centraal. De ondersteuning van de bestaand beleid bestaat vooral uit ‘de winkel open houden tijdens de verbouwing’.

Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Per 1-1-2018 wijzigen we de Regeling bodemkwaliteit nog eenmaal voorafgaand aan de inbouw van het Besluit bodemkwaliteit in de Omgevingswet, waarvoor we in 2017 de voorbreidingen treffen. In die regelingswijziging wordtonder andere de borging van het vooronderzoek in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen. Ook wordt de verwijzing naar normdocumenten geactualiseerd. Onder andere de fundamenteel herziene BRL9335 (grondbanken) en de herziene NEN-5717/5725 (vooronderzoek) worden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. Daarnaast ondersteunen we vraaggestuurd decentrale overheden bij het maken van lokaal beleid voor bijzondere vraagstukken/calamiteiten die zich in de uitvoeringspraktijk voordoen. We kijken bij die ondersteuning al vooruit naar de manier waarop de oplossingen straks passen binnen de Omgevingswet.

Voor het dossier Kwalibo wordt in 2017 een keten- en stelselanalyse gemaakt. We willen op basis daarvan een beeld krijgen of en zo ja welke interventies in het Kwalibo-stelsel gewenst zijn om het functioneren (met naleving als indicator) te verbeteren.

Bodem Toets- en Validatieprogramma

Bodem+ verzorgt ook in 2017 het beheer en onderhoud van Bodem Toets- en Validatieprogramma, ofwel BoToVa.

Overige taken

Voor de landelijke werkgroep Toezicht en Handhaving leveren we het secretariaat voor de werkgroep en de organisatie van 3 platformdagen (2 landelijk, minimaal 1 regionaal). We ondersteunen de Kwaliteitsimpuls bodem en ondergrond van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB), waarbij we in 2017 een traject in gang zetten hoe we dit instrument aan anderen kunnen overdragen, danwel tot een afronding gaan brengen.

Naschrift hoofdstuk 3