Realisatie ontwerp- Aanvullingsbesluit en - regeling bodem en bewegen richting implementatie

Bodem+ is al enkele jaren nauw betrokken bij de aanpassing van de bodemwet en -regelgeving aan de Omgevingswet. We zetten ons werk voort en ondersteunen het ministerie van IenW, zodat bodem een integraal onderdeel van de Omgevingswet zal zijn. Hieronder een beeld van onze bijdrage in 2020.

Waar in 2019 het accent lag op het schrijven van het Ontwerp-aanvullingsbesluit en de Ontwerp-regeling bodem Omgevingswet, verzetten we in 2020 ons vizier naar:

(a) het ondersteunen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de parlementaire behandeling van deze wet- en regelgeving,
(b) ombouw van de bijbehorende wettelijke instrumenten zoals inbouw van het Meldpunt bodemkwaliteit in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en actualisatie van de BoToVa-service en;
(c) op het ondersteunen van provincies en gemeenten op de wijziging van bevoegd gezagtaken en de daarbij benodigde borging van bestaande expertise.

Bodem wordt via een Aanvullingswet, een Aanvullingsbesluit- en een Aanvullingsregeling integraal onderdeel van de Omgevingswet. Wij leveren capaciteit en kennis aan de projectgroep van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) die zich bezighoudt met de ombouw van de bodemwet en -regelgeving. In de eerste helft van 2020 zullen zowel de Ontwerp-aanvullingswet bodem als het Ontwerp-aanvullingsbesluit bodem worden behandeld in de Eerste Kamer. In het eerste kwartaal van 2020 zal de internetconsultatie voor het Ontwerp-aanvullingsregeling bodem plaatsvinden. Hiermee wordt ook de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond gewijzigd, waarvoor Bodem+ de wettelijke taak uitvoert.
    
Met de naderende invoering van de Omgevingswet is het nodig om ook het ondersteunende instrumentarium voor de invoering op orde te hebben. Dit zijn niet alleen wettelijk verankerde instrumenten, maar ook instrumenten die een faciliterende werking hebben voor decentrale overheden, zoals handreikingen en het gemeentelijke project ‘Bodembeheer van de Toekomst’. In 2020 hebben de wettelijke instrumenten prioriteit.

Steeds meer decentrale overheden verdiepen zich in de nieuwe bodemregels. In 2020 zal daarom meer vraag naar voorlichting en advies bij implementatie ontstaan. Anders dan voorheen zal de regie voor de benodigde implementatie komen vanuit de decentrale overheden. Bodem+ biedt aan om vanuit overweging van continuïteit van expertise samen met de andere overheden een programma samen te stellen waarmee kennis voor implementatie en uitvoering van de bodem- en grondwateraspecten van de Omgevingswet wordt geborgd en verder vorm wordt gegeven. Afhankelijk daarvan zullen wij onze voorlichting en implementatie-ondersteuning daarop afstemmen.

Tot slot wordt het Besluit financiële bepalingen bodemsanering – de subsidieregeling die bedrijven stimuleert om te saneren- omgehangen naar een regeling onder de Kaderwet- en het Kaderbesluit subsidies van IenW. Deze subsidieregeling eindigt per 2025.

Voor de opgave ‘Wbb in Omgevingswet en bedrijvenregeling’ hebben wij voor 2020 circa 3,5 fte aan capaciteit gepland.