Kennisdeling in de praktijk

Het Tijdelijke handelingskader PFAS heeft ervoor gezorgd dat heel Nederland Rijkswaterstaat Bodem+ heeft leren kennen en waarderen vanuit haar rol in het versterken van bodemkennis in de praktijk. Deze kernactiviteit blijven we uitvoeren. Dit doen we door samen te werken, deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van kennisportalen omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden. De volgende activiteiten voeren we in 2020 uit:

Met de komst van de Omgevingswet worden alle gemeenten primair verantwoordelijk voor de leefomgeving en zijn zij aan zet voor het opstellen van een omgevingsvisie en -plan. Ook in 2020 zal er daarom veel behoefte zijn aan de kennisuitwisseling over de bodem en ondergrond.  

Het project “Bodembeheer van de Toekomst” van het gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond (WEB) gaat gemeenten ondersteunen door concrete ‘voorbeeldregels’ te presenteren en handvatten te leveren om tot een goede afweging te komen. Rijkswaterstaat Bodem+ helpt daarbij.

Informatiepunt

Als informatiepunt en vraagbaak blijven we met websites, bodemhelpdesk, nieuwsbrieven en weekberichten een kennis- en bibliotheekfunctie vervullen.

In 2020 zal onze helpdesk en website opgaan in het Informatiepunt Omgevingswet. In het kader van de Omgevingswet komt één geïntegreerde website voor alles wat nu op de bestaande websites (Bodem+, Infomil, etc.) staat en een integrale vraagbeantwoording met 1 centrale ingang. Jaarlijks beantwoordt de bodemhelpdesk circa 3500 vragen over de wet- en regelgeving en daarmee samenhangende instrumentarium.

Samenwerking

Onze gezamenlijke missie: het bevorderen van samenwerking en kennisdeling voor een duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. Rijkswaterstaat Bodem+ werkt samen met SIKB, Deltares, RIVM en TNO in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO). ‘Samenwerken aan kennis’ is ons motto.

In 2020 organiseren we op elkaar afgestemde bijeenkomsten, zoals het Symposium BodemBreed, Baggernetdagen, Platform bodembeheer, Platform Toezicht Bodem en de Nationale Geoweek.

Bodeminformatiebeheer

Bodeminformatiebeheer kent een aantal structurele producten en diensten die we in 2020 regulier blijven beheren. Bekende voorbeelden zijn bodemloket.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. Het bodemloket.nl, met ongeveer 800 tot 1.000 gebruikers per dag, blijft in ons beheer. In samenwerking met SIKB organiseert Bodem+ een tweetal bijeenkomsten van het Platform Informatiebeheer.

Ondersteuning regio’s

Door actieve aanwezigheid van onze accountmanagers in de regio’s worden in 2020 enerzijds signalen, ervaringen en behoeften uit de lokale uitvoeringspraktijk teruggekoppeld binnen Bodem+ en/of IenW. Daarnaast worden best-practices en praktijkervaringen uitgewisseld zowel binnen als tussen de regio’s. Ambitie is om onze accountmanagers een nog meer activerende rol te geven richting decentrale overheden bij de implementatie van de Omgevingswet.

Internationaal

Ook internationaal zijn er diverse activiteiten waar we ons in 2020 mee bezighouden, zoals de vertegenwoordiging van IenW in internationaal netwerk en gremia (o.a. Common Forum Soil), de implementatie van Sustainable Development Goals (actie 15.3), het secretariaat van Netherlands Soil Partnership en de ontvangst van internationale delegatie aan Nederland.

Bodem+ levert bijdrage aan het tiende internationale symposium TISOLS 2020 over bodemdaling in Nederland.

Initiatief Bewust Bodemgebruik

Het Initiatief Bewust Bodemgebruik blijft in 2020 werken aan een betere bodem. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een netwerk van mensen die geloven in de kracht van de bodem. De bodemambassadeurs zijn prominente leden van dat netwerk. Het Initiatief draait hoofdzakelijk op eigen kracht, met een beperkte ondersteuning door Rijkswaterstaat Bodem+.

Voor de opgave ‘Kennis en informatievoorziening’ hebben wij voor 2020 circa 5,7 fte aan capaciteit gepland.