Hoofdstuk 6

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Ondersteuning Basis Registratie Ondergrond

Voet aan de grond, nu doorpakken!

Het jaar 2020 wordt een jaar van doorpakken. Het overgrote deel van de bronhouders in Nederland is aan de slag met de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het accent verschuift van starten met leveren aan de BRO naar continuering van aanleveren, implementatie van de nieuwe tranche en gebruik van de BRO. Dat betekent dat er ook steeds meer aandacht komt voor doelgroepen die de BRO gebruiken. Voor een deel zijn dit doelgroepen die nog niet eerder direct betrokken zijn bij de BRO. 

De Wet Bro is al twee jaar in werking. Bronhouders kennen een lever- en raadpleegplicht voor steeds meer registratieobjecten. Per 1 januari 2020 komen de objecten uit tranche 2 (booronderzoek, wandonderzoek en modellen) beschikbaar. Er zijn op dit moment nog 2 tranches voorzien; wellicht dat n.a.v. actuele ontwikkelingen de planning aangepast wordt. Besluiten hierover worden genomen in de programma stuurgroep BRO.

Rijkswaterstaat Bodem+ ondersteunt het landelijke programmabureau BRO van het Ministerie van BZK met 2,9 fte; deze medewerkers worden ingezet bij de actielijn Gebruik en Baten (G&B). De actielijn G&B is gericht op het bevorderen van het gebruik van de BRO door het rendement onder de aandacht te brengen aan de afnemerskant. De activiteiten van deze actielijn richten zich in 2020 op:

  • Het verkrijgen van meer draagvlak voor toepassing van de BRO bij ruimtelijke inrichting en planvorming infrastructuur. In de 2e tranche wordt de BRO verder uitgebreid met nieuwe data, waaronder modellen. Daardoor ontstaan meer toepassingsmogelijkheden. Zoals het combineren van data en informatie in 3D visualisaties, die gebruikers weer verder kunnen helpen bij hun afwegingen in ruimtelijke projecten.  
  • Gebruikers kennis laten maken met en informeren over mogelijkheden en kansen die er ontstaan door de steeds verdere uitbreiding van de BRO (van moeten naar draagvlak).  
  • Het aanhaken van nieuwe doelgroepen zoals de planeconomen, stedenbouwkundigen en investerende partijen. Doel is bij hen aan te tonen dat de toepassing van de BRO essentieel is bij de uitvoering van hun opgaven, vooral in de plan- en verkenningsfase.
  • Het aanbieden van kennis over de BRO.  
  • Verhoging van de betrokkenheid van bestuurders en hogere beleidsambtenaren door de BRO bij hen onder de aandacht te brengen.  

Om deze doelen te bereiken worden verschillende producten ontwikkeld, zoals een handleiding gebruik BRO, voorbeelden van gebruik, een trainingstoolkit, checklist MeR, het geven van workshops en het tweejaarlijks organiseren van het BRO praktijkfestival.


Veel kennis en informatie, zoals de praktijkvoorbeelden, worden ontsloten op de website www.basisregistratieondergrond.nl

Voor de opgave Basisregistratie Ondergrond hebben wij voor 2020 circa 2,9 fte aan capaciteit gepland.