Betrouwbaar, digitaal en tijdig beschikt

Namens de Rijksoverheid voeren wij 6 wettelijke taken uit. Het beoordelen van aanvragen Baggerspecieverklaringen (op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond (op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)) voeren we uit in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat-DGMI (directoraat-generaal Milieu en Internationale Zaken). Zij regelen ook de financiering. De overige 4 wettelijke taken voeren we uit in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van IenW-DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water).

Rijkswaterstaat Bodem+ coördineert en beheert het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. In 2020 verwachten we ruim 22.000 meldingen binnen te krijgen voor het nuttig hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen in de bodem of in oppervlaktewater, vallend onder het Besluit bodemkwaliteit. De meeste functionaliteiten van dit meldpunt worden in 2020 ingebouwd in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO). Enkele gebruikerswensen ter verbetering van het meldsysteem worden doorgevoerd.

We ondertekenden een aansluitovereenkomst met de Inspectie Leefomgeving en Transport om gegevens uit het Landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit aan te sluiten op de Inspectieview Milieu. We verwachten dat deze aansluiting begin 2020 is gerealiseerd en hiermee een integraal instrument voor landelijke informatie bij toezicht en handhaving ontstaat.

Erkenningen kwaliteitsborging bodembeheer
Het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stellen eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit van de uitvoerende organisaties. Bedrijven en overheidsinstanties die aangewezen werkzaamheden willen uitvoeren, de zogenaamde bodemintermediairs, moeten in het bezit zijn van een certificaat en een erkenning. Opdrachtgevers mogen alleen gebruik maken van erkende bodemintermediairs. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zorgen wij voor het afhandelen van aanvragen voor deze erkenningen. In 2020 verwachten we zo’n 2.500 aanvragen en wijzigingen om erkenningen te verwerken en 2 of 3 beroep- en bezwaarprocedures te voeren.

Kwalibo (3100 afhandelingen)

Kwalibo (3100 afhandelingen)
KwaliboPercentage
1e aanvraag5%
Aanvraag wijziging32%
Admin. wijziging53%
Intrekking10%
Brontabel als csv (98 bytes)

Uitvoering kostenverhaal bodemsanering namens Rijk

Wij zijn namens de Rijksoverheid belast met het uitvoeren van de wettelijke taak kostenverhaal in het kader van de Wet bodembescherming. Hieronder vallen onder meer het onderhandelen en het treffen van schikkingen met grote bedrijven en het versturen van stuitingsbrieven. In 2019 hebben wij onze werkvoorraad op dit gebied nagenoeg afgerond. Dat betekent dat wij nog uitsluitend een adviserende rol hebben richting het ministerie en decentrale overheden bij eventuele nieuwe casussen.

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC bouwstoffen

Namens de minister van IenW zorgen wij voor de afhandeling van aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen (isoleren, beheersen en controleren) die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. In 2020 blijft onze inzet op dit gebied zeer beperkt. Door de toekomstige aanpassing van het Besluit bodemkwaliteit wordt deze taak in 2021 met in werking treding van de Omgevingswet geschrapt

Baggerspecieverklaringen en Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

Namens de minister van Financiën beoordelen we aanvragen om baggerspecieverklaringen, waarmee een ontdoener vrijstelling van afvalstoffenbelasting krijgt in geval van stort. Namens de minister van IenW beoordelen we aanvragen om verklaringen niet-reinigbaarheid grond, waarmee landelijk geborgd is dat alleen niet-reinigbare en niet-immobiliseerbare grond wordt gestort. In 2020 verwachten we in totaal zo’n 350 tot 450 aanvragen te verwerken en 1 of 2 beroep- en bezwaarprocedures te voeren.

Verklaringen (400 afhandelingen)

Verklaringen (400 afhandelingen)
VerklaringenPercentage
Reinigbaarheid78%
Baggerspecie32%

We beoordelen zowel de aanvragen voor verklaringen ‘Niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond’ en ‘Baggerspecie’ als de aanvragen voor erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit.

Brontabel als csv (63 bytes)

Voor de opgave `Uitvoering wettelijke taken’ hebben wij voor 2020 gemiddeld 5,0 fte aan capaciteit gepland.