Voorwoord

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Volop werk in uitvoering - Bodem en ondergrond klaar voor de Omgevingswet

Meisje met bal ligt op gras waarbij aarde onder gras zichtbaar is, twee andere meisjes komen aanrennen

Belangrijkste 5 speerpunten

2020 wordt een druk en belangrijk transitiejaar voor Rijkswaterstaat Bodem+. We moeten klaar en gesteld staan voor de Omgevingswet. We ronden de afspraken uit het Bodemconvenant zo ver als mogelijk af en maken nieuwe afspraken voor het bodembeheer van de toekomst. Met de voorbereiding op decentralisatie van bodemtaken naar gemeenten. We integreren in het Informatiepunt Omgevingswet en we willen van start met het Kenniscentrum Conventionele Explosieven. Ook in 2020 zal dus veel van Rijkswaterstaat Bodem+ en zijn opdrachtgevers en klanten gevraagd worden.

De ambities en maatschappelijke opgaven waaraan bodem, grondwater en de ondergrond een bijdrage leveren zijn de afgelopen jaren steeds groter en concreet geworden, terwijl de omvang van de Bodem+opdracht nagenoeg gelijk blijft. Dit vraagt om keuzes en prioriteiten om de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten. Onze bijdrage aan het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie blijft groeien en wordt steeds impactrijker, evenals onze bijdragen aan de Basisregistratie Ondergrond. Volop werk in uitvoering dus!

Onze speerpunten in 2020

  • Bodemwet- en regelgeving in de Omgevingswet

Het ondersteunen van de ombouw van de huidige bodemwet- en regelgeving naar de Omgevingswet en onderliggende besluiten blijft onze topprioriteit. Waar in 2019 het accent lag op het schrijven van het Ontwerp-aanvullingsbesluit en de Ontwerp-regeling bodem Omgevingswet, verzetten we in 2020 ons vizier naar (a) het ondersteunen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de parlementaire behandeling van deze wet- en regelgeving, (b) ombouw van de bijbehorende wettelijke instrumenten zoals inbouw van het Meldpunt bodemkwaliteit in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO) en actualisatie van de BoToVa-service en (c) op het ondersteunen van provincies en gemeenten op de wijziging van bevoegd gezagtaken en de daarbij benodigde borging van bestaande expertise.

  • Afronding Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020

Ook in 2020 blijven we het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond ondersteunen. Met personele inzet (onder andere programma- en projectsecretarissen), communicatie, inkoop- en financiële processen en facilitaire diensten. In het laatste jaar van het convenant komt de focus te liggen op het borgen en toegankelijk maken van ervaring en kennis rond het nieuwe werken, het overdragen aan de decentrale overheden en ondersteunen bij de vorming van de nieuwe structuren na 2020.

  • Informatiepunt Omgevingswet

In opdracht van het Ministerie van BZK richt Rijkswaterstaat een landelijk Informatiepunt Omgevingswet in. Onze bodemhelpdesk, website en delen van onze advisering en kennisoverdracht brengen we daarin onder. Hiermee wordt onze advisering ook integraler ingestoken. Doelstelling is om dit informatiepunt in juli 2020 te lanceren.

  • Deltaprogramma, Ruimtelijke adaptatie

Onze ondersteuning van het Deltaprogramma, spoor Ruimtelijke adaptatie bouwen we verder uit. In 2020 helpen we om een Impulsregeling ruimtelijke adaptatie in te richten en uit te voeren, naar verwachting 150 à 200 mio Euro groot. We ondersteunen de Kennisaanpak klimaatadaptatie 2020+, een bundeling van aanpak van de twee programma’s Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en de Nationale Adaptatie strategie (NAS). We werken mee aan een tweede tranche van Versnellingsregeling Ruimtelijke Adaptatie (6 mio Euro) en helpen Rijkswaterstaat met het traject Klimaatbestendige netwerken areaal RWS.

  • Verbeteren bodembeheer en kwaliteitsborging

In opdracht van het Ministerie van BZK richt Rijkswaterstaat een landelijk Informatiepunt Omgevingswet in. Onze bodemhelpdesk, website en delen van onze advisering en kennisoverdracht brengen we daarin onder. Hiermee wordt onze advisering ook integraler ingestoken. Doelstelling is om dit informatiepunt in juli 2020 te lanceren.

Naast bovengenoemde 5 speerpunten ambiëren we om in 2020 van start te gaan met een nieuw landelijk Kenniscentrum Conventionele Explosieven voor decentrale overheden. De inrichting van dit kenniscentrum in opdracht van het Ministerie van BZK liep in 2019 vertraging op.

Samen werken, samen sterker

5 flinke opgaven, die onze ervaren en professionele adviseurs in 2020 met vertrouwen aanpakken. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze
opdrachtgevers, klanten en de kennisinstituten. We werken onder andere intensief samen met Deltares, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILenT), TNO, het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en onze partners in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond. En last but not least de interne samenwerking met diensten en directies binnen Rijkswaterstaat zelf.

Afdeling bodem en ondergrond in cijfers

Bovenstaand schema visualiseert de werkpakketten waar afdeling Bodem en Ondergrond in 2020 aan werkt. Steeds meer zetten we onze capaciteit (en kennis) in op andere programma’s en voor andere Rijkswaterstaat afdelingen. In 2020 ongeveer 10 à 11 fte (circa 25%). We dragen inmiddels bij aan de programma’s Deltaprogramma, Aan de Slag met de Omgevingswet en RWS Duurzame leefomgeving. We lenen capaciteit uit aan de landelijk bodemtakenuitvoering en de CO2-prestatieladder (van trede 4 naar 5) door de eigen Rijkswaterstaat-organisatie. De gezamenlijke Bodem+opdracht krimpt in 2020 beperkt van 26,3 fte in 2019 naar 25,8 fte in 2020.

Onderstaande figuur visualiseert de omvang en krimp van deze opdracht vanaf 2005:

Het werk wordt uitgevoerd met eigen ambtenaren van Rijkswaterstaat, aangevuld met 4 externe projectleiders van decentrale overheden en 1 programmamanager voor het Uitvoeringsteam van het Bodemconvenant. Daarnaast huren en detacheren we in 2020 naar verwachting circa 1 à 2 fte capaciteit in, en blijven we gebruik maken van ons raamcontract voor ingenieursdiensten met een commercieel adviesbureau.