Opzetten en faciliteren van kenniscentrum

Rijkswaterstaat, directie Leefomgeving is met het ministerie van BZK in gesprek over het oprichten en beheren van een kenniscentrum conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Een dergelijk kenniscentrum wordt opgericht voor een periode van minimaal 4 jaar. We zijn gevraagd vanwege onze ervaring met het opzetten en faciliteren van kenniscentra.

De Tweede Wereldoorlog is al bijna 75 jaar voorbij, toch zitten er nog veel niet gesprongen explosieven in de bodem. Die kúnnen een probleem zijn bij werkzaamheden in of op de bodem. Op dit moment wordt er zo’n 60 miljoen per jaar uitgegeven om opsporingsonderzoek uit te voeren dat moet voorkomen dat er daadwerkelijk ongelukken gebeuren. Primaire doelgroep van het kenniscentrum zijn de gemeenten. Het kenniscentrum heeft als doel de kennis met betrekking tot het omgaan met conventionele explosieven bij gemeenten te vergroten. Dit moet gemeenten beter in staat stellen afgewogen, doelmatige en kostenefficiënte besluiten te nemen met betrekking tot het opsporen van conventionele explosieven. Een belangrijke taak is dan ook het verspreiden en toepasbaar maken van beschikbare kennis.

Daarnaast heeft het kenniscentrum een taak in kennisontwikkeling door het initiëren, begeleiden en implementeren van onderzoek. Dit moet gemeenten handvatten bieden op het moment dat zij met conventionele explosieven te maken krijgen. In het verlengde daarvan moet een nog te ontwikkelen afwegingskader een hulpmiddel zijn dat gemeenten helpt bij de besluitvorming, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid om wel/niet tot opsporing van conventionele explosieven over te gaan. Dat is iets dat de gehele keten aangaat. Het kenniscentrum richt zich daarom niet alleen op gemeenten, maar ook op de gesprekspartners van gemeenten. Voor inhoudelijke input wordt gebruik gemaakt van kennis en expertise uit het werkveld.

In het besluitvormingsproces is vertraging opgelopen. Naar huidige verwachting zal het kenniscentrum in het najaar van 2020 van start gaan. Afhankelijk van de besluitvorming en beschikbaarheid van capaciteit wordt in 2020 prioriteit gegeven aan het opzetten van de website, het inrichten van de helpdesk en het maken van een strategisch communicatieplan voor het kenniscentrum.