Hoofdstuk 7

Dit artikel hoort bij: Bodem+ Jaarwerkplan

Ondersteuning Deltaprogramma en Nationaal Programma Bodemdaling

Verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis en aanpak

De ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie staat centraal in het faciliteren van Rijk en regionale overheden om Nederland klimaatbestendig te maken. In 2020 helpen we om de Impuls Ruimtelijke Adaptatie (150-250 miljoen Euro) in te richten, bouwen we verder aan en verbinden we kennis met de kennisaanpak DPRA en het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling en helpen we binnen Rijkswaterstaat met het klimaatbestendig maken van het areaal van RWS.

Deltaprogramma

Een klimaatbestendig Nederland in 2050. Het doel dat de gezamenlijke overheden hebben onderstreept in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie in 2017 om te anticiperen op de voorspelde klimaatverandering. Om dit halen is afgesproken dat we in 2020 klimaatbestendig handelen in visie en dagelijkse praktijk. Hiervoor zijn stevige ambities geformuleerd. Met in 2019 het in beeld hebben van de kwetsbaarheden via een stresstest en deze in 2020 in dialoog met alle stakeholders te vertalen naar een uitvoeringsagenda. Ambities die ook voor het Rijk en daarmee Rijkswaterstaat gelden. De vitaliteit en kwetsbaarheid van de bodem en ondergrond is verweven met de stresstest en de bijdrage die het bodem- en watersysteem zelf kan hebben in het zoeken naar oplossingen. Bodemdaling wordt als tegenhanger van zeespiegelstijging als een van de meest complexe bodemopgave van dit moment meegenomen. Naast klimaatadaptatie en –mitigatie is het onderdeel van veel andere maatschappelijke opgaven, zoals stedelijke ontwikkeling, voedselvoorziening en duurzame economie. Oplossingen die duurzamer bodembeheer en landgebruik vragen. Al sinds 2014 is Bodem+ actief binnen het Deltaprogramma en het netwerk dat nu bekend staat als het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. 

Inzet 2020

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Bodem+ verbindt mensen en kennis, initieert projecten en stimuleert innovaties als ondersteuning binnen het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat en regionale overheden om de ambities van het Deltaprogramma te kunnen halen. Naast kennis over het bodem- en watersysteem vertalen we beproefde kennis- en financiële concepten naar het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en werken we deze binnen het nationaal team DPRA uit met onze partners om de beoogde 300 miljoen euro aan Impulsgelden uit het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie van Rijk en regio vanaf 2021 doelmatig in te zetten. We zetten in op borgen van klimaatadaptatie in standaarden (richtlijnen, protocollen en normen) en omgevingsvisies. Binnen RWS zetten we onze kennis in om onze fysieke netwerken klimaatbestendig te maken.

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Met andere Rijkspartners en regionale overheden zetten we ook in 2020 vol in op het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, mede als ondersteuning voor verschillende Regiodeals, onderzoeken vanuit Klimaattafels en het beoogde Nationaal programma Bodemdaling. In dit kennisprogramma worden een groot aantal initiatieven verbonden om de cirkel rond te krijgen op gebied van de 6 M’s: ‘meten-mechanismen begrijpen-modelleren-Maatschappelijke kosten en baten-maatregelen en monitoren’. Dit om op basis van objectieve kennis handelingsperspectieven te ontwikkelen voor overheden, bedrijven en burgers. Vanuit een maatschappelijke context en het streven naar een duurzame leefomgeving. In het levendige speelveld dat zich uitstrekt van nationale politiek tot lokale besluitvorming. Zo zijn we  bijvoorbeeld betrokken in Gouda om te komen tot visie en aanpak mede als voorbeeld voor andere overheden. Op gebied van kennisontwikkeling werken we mee aan de Regiodeal Groene Hart, zetten we stappen met de Nationale informatievoorziening Bodemdaling (NIB) en kennis en innovatieprogramma’s vanuit NKWK (Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat), NWO (Universiteiten), RAAK (Hogescholen) en SBIR (satelliet data). En in de uitvoering binnen ‘klimaatbestendige netwerken RWS’. Op gebied van communicatie zijn we actief bij landelijke congressen en zijn mede organisator van het internationale bodemdalingscongres TISOLS 2020 van UNESCO in Nederland.

Maatschappelijk belangrijk werk dat we mede doen als onderdeel van het UP Bodem- en Ondergrond, dat klimaatadaptatie met bodem- en ondergrond op kennisgebied onder meer verbindt binnen het project ‘DNA van stad en omgeving’.

Voor de opgave Deltaprogramma en Nationaal kennisprogramma bodemdaling hebben wij voor 2020 circa 2,2 fte aan capaciteit gepland.