Voorbereid op de Omgevingswet, werk in uitvoering

Dit jaarwerkplan 2020 geeft op hoofdlijnen onze toekomstplannen weer en schetst daarnaast enkele ontwikkelingen. In 2019 zijn grote stappen gezet met de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet. Ook realiseerde het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond veel (deel)doelen. In 2020 zal het accent verschuiven naar de ombouw van het instrumentarium van de Omgevingswet en ondersteuning van implementatie door decentrale overheden. Ook op het onderwerp grondwater verwachten we veel verzoeken om te ondersteunen. We ronden de afspraken uit het Bodemconvenant zo ver als mogelijk af en maken nieuwe afspraken voor het bodembeheer van de toekomst. Ook de oplevering van een definitief Handelingskader PFAS en het vlottrekken van uitvoeringsknelpunten bij verontdiepen van plassen en afzet van thermisch gereinigde grond krijgen topprioriteit

Ons werk in 2020.

Lees meer in de inleiding

Ondersteuning modernisering bodemregels in de Omgevingswet.

Lees meer hoofdstuk 1

Ondersteuning Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond.

Lees meer in hoofdstuk 2

Ondersteuning onderhoud bestaande bodembeleid en - regelgeving.

Lees meer in hoofdstuk 3

Professionele uitvoering wettelijke taken.

Lees meer in hoofdstuk 4

Kennis en informatievoorziening.

Lees meer in hoofdstuk 5

De Basis Registratie Ondergrond.

Lees meer in hoofdstuk 6

Ondersteuning Deltaprogramma en Nationaal Programma Bodemdaling.

Lees meer in hoofdstuk 7

Inriching Kenniscentrum Conventionele Explosieven.

Lees meer in hoofdstuk 8

Programmabeheer en totaaloverzicht.

Lees meer in hoofdstuk 9