Anders werken en continue in beweging

Dit werkplan speelt in op de actualiteit. We houden voortdurend rekening met de omgeving, de achtergronden en de ontwikkelingen in ons werkveld. Dit doen we onder andere via het Opdrachtgeversoverleg met onze financiers, accountmanagers, de signalen die binnenkomen op onze helpdesk, reguliere gesprekken met de Omgevingsdiensten en reguliere contacten met de Werkgroep Bodem en Ondergrond (BOOG) van IPO en de Werkgroep bodem (WEB) van VNG. Ook via de netwerken die we hebben via het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond en de gesprekken met alle bevoegde overheden Wbb.

Bakens verzet in ‘kanteljaar’ 2020

 We verleggen nog meer capaciteit van ondersteuning van het bodemconvenant naar afronding van de ombouw onder de Omgevingswet en ombouw van de wettelijke instrumenten die daarbij horen. Reden hiervoor is de stelselwijziging van de Omgevingswet en het Bestuursakkoord Omgevingswet. Ook verleggen we meer capaciteit naar het Definitieve handelingskader PFAS, werkzaamheden die nog volgen uit de stagnatie van de thermisch gereinigde grond afzetmark en de acties die volgen uit de beleidsevaluatie kwalibo. Internationale activiteiten worden deels meer door het Ministerie van IenW opgepakt.

Medio 2020 integreren we onze bodemhelpdesk in het Informatiepunt Omgevingswet. Steeds grotere delen van onze website worden daarin ondergebracht, waarbij de huidige website van Bodem+ steeds meer een archieffunctie gaat krijgen.

Eind 2020 zal het accent liggen op het te organiseren Flexival met eindresultaten van 10 jaar samenwerking tussen bodemoverheden en bedrijfsleven in convenanten. Ook de reorganisatie van werkzaamheden volgend uit nieuwe bestuurlijke afspraken en de overdracht van doorlopende taken van het huidige bodemconvenant zullen dan veel inzet vragen.

Afronden, afbouwen en overdragen

Met een nagenoeg gelijke capaciteit ten opzichte van 2019 en veel nieuwe ambities en opgaven in 2020 is het noodzakelijk om ook activiteiten af te ronden, af te bouwen en/of over te dragen. Voor 2020 voorzien we in ieder geval:

 • Geleidelijke afbouw van de ondersteuning van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant richting afronding van dit programma in december 2020;
 • Volledige overdracht van het beheer van de WKO-tool aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) medio 2020;
 • Beëindiging van onze ondersteuning aan het Platform Overheid en Kwaliteitsborging Bodembeheer in december 2020. Tot op heden is het nog niet gelukt om dit platform over te dragen aan decentrale overheden;
 • Afbouw van de ondersteuning van het initiatief Bewust Bodemgebruik richting beëindiging van onze ondersteuning in 2021;
 • Het overdragen van enkele internationale activiteiten aan het Ministerie van IenW;
 • Afbouw van de ondersteuning op de Bedrijvenregeling, die richting 2025 eindigt, en waarvan de uitvoering vanaf 2021 bij een andere organisatie zal worden belegd;

Strategisch Personeelsplan  WVL

Vanuit onze eigen Rijkswaterstaat-organisatie geeft het strategische personeelsplan ‘WVL in actie: op weg naar 2023’ de richting aan. De afdeling bodem en ondergrond is onderdeel van WVL en conformeert zich qua koers en personeelsstrategie aan dit plan.

Inhoudelijke speerpunten zijn:

 • Duurzame leefomgeving
 • Omgevingswet
 • Technologische ontwikkelingen
 • Vervanging en renovatie

Organisatorische speerpunten zijn:

 • WVL verbindt mensen en kennis, om te zorgen dat we binnen Rijkswaterstaat toekomstbestendige keuzes maken, en daarmee Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden
 • Medewerkers van WVL werken intern en extern in steeds wisselende teams aan urgente opgaven. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen en de opgave staat centraal
 • De formatie van WVL bestaat voor maximaal 95% uit vaste medewerkers en voor 5% uit een flexibele schil, om zodoende snel in te kunnen spelen op veranderingen van ons takenpakket en financiering.
 • Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 is deze in 2023 volledig geïmplementeerd. Integraal adviseren vanuit maatschappelijke opgaven is voor WVL’ers de gewoonste zaak van de wereld geworden.