Betrouwbaar, digitaal en tijdig beschikt

Namens de Rijksoverheid voeren wij 6 wettelijke taken uit. Het beoordelen van aanvragen Baggerspecieverklaringen (op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm)) en Niet-reinigbaarheidsverklaringen grond (op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)) voeren we uit in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat-DGMI (directoraat-generaal Milieu en Internationale Zaken). Zij regelen ook de financiering. De overige 4 wettelijke taken voeren we uit in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van IenW-DGRW (directoraat-generaal Ruimte en Water).

Baggerspecieverklaringen en Verklaringen niet-reinigbaarheid grond

Namens de minister van Financiën beoordelen we aanvragen om baggerspecieverklaringen, waarmee een ontdoener vrijstelling van afvalstoffenbelasting krijgt in geval van stort. Namens de minister van IenW beoordelen we aanvragen om verklaringen niet-reinigbaarheid grond, waarmee landelijk geborgd is dat alleen niet-reinigbare en niet-immobiliseerbare grond wordt gestort. In 2023 verwachten we in totaal zo’n 350 tot 450 aanvragen te verwerken en 1 of 2 beroep- en bezwaarprocedures te voeren.

Verklaringen (400 afhandelingen)

Verklaringen (400 afhandelingen)
VerklaringenPercentage
Reinigbaarheid68%
Baggerspecie32%

We beoordelen zowel de aanvragen voor verklaringen ‘Niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond’ en ‘Baggerspecie’ als de aanvragen voor erkenningen op basis van het Besluit bodemkwaliteit.

Brontabel als csv (63 bytes)

Erkenningen kwaliteitsborging bodembeheer

Het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen stellen eisen aan zowel de kwaliteit als de integriteit bij de uitvoering van werkzaamheden. Bedrijven en overheidsinstanties die aangewezen werkzaamheden willen uitvoeren, de zogenaamde bodemintermediairs, moeten in het bezit zijn van een erkenning van de Minister van IenW. Namens de Minister zorgen wij voor het afhandelen van aanvragen voor deze erkenningen.

In 2023 verwachten we zo’n 2.600 aanvragen en wijzigingen om erkenningen te verwerken. In 2023 verwachten we in totaal 2 of 3 beroep- en bezwaarprocedures te voeren. Nieuw in 2023 wordt de toetsing van de auditrapportages van de certificerende instellingen. Met de inwerkingtreding van de Regeling bodemkwaliteit 2022 wordt deze toets vereist voor erkende kwaliteitsverklaringen van bouwproducten. 

Kwalibo (3100 afhandelingen)

Kwalibo (3100 afhandelingen)
KwaliboPercentage
1e aanvraag5%
Aanvraag wijziging32%
Admin. wijziging53%
Intrekking10%
Brontabel als csv (98 bytes)

Uitvoering kostenverhaal bodemsanering Wet bodembescherming

Wij zijn namens de Rijksoverheid belast met het uitvoeren van de wettelijke taak kostenverhaal in het kader van de Wet bodembescherming. Hieronder vallen onder meer het onderhandelen en het treffen van schikkingen met grote bedrijven en het versturen van stuitingsbrieven. In 2021 hebben wij onze werkvoorraad op dit gebied nagenoeg afgerond. Dat betekent dat wij nog uitsluitend een adviserende rol hebben richting het Ministerie en decentrale overheden bij (oude of nieuwe) casus.

Gelijkwaardigheidsverklaringen IBC bouwstoffen

Namens de Minister van IenW zorgen wij voor de afhandeling van aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaringen IBC-voorzieningen (isoleren, beheersen en controleren) die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit. Deze taak wordt geschrapt onder de Omgevingswet, maar door uitstel van deze wet blijven we deze taak ook nog in 2023 verrichten. In 2023 blijft onze inzet op dit gebied zeer beperkt.

Fabrikant-eigenverklaringen

Namens de Minister van IenW beheren en publiceren we een lijst met verleende fabrikant-eigenverklaringen, een milieuhygienische verklaring op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze lijst is informatief en biedt afnemers en handhavers een snelle controlemogelijkheid of een product terecht met fabrikant-eigenverklaring wordt geleverd.

Beheer van (wettelijke) instrumenten

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond beheert ook in 2023 enkele (wettelijke) instrumenten:

Landelijke Bodem Toets- en Validatieprogramma

We verzorgen in 2023 het beheer en onderhoud van het Bodem Toets- en Validatieprogramma (BoToVa). Op dat punt volgt in 2023 inzet vanwege de wijzigingen die met het oog op de komst van de Omgevingswet moeten worden doorgevoerd. De normering en rekenregels voor PFAS en het nieuwe milieu hygiënisch toetsingskader (MHT) voor diepe plassen worden pas in BoToVa ingebouwd, zodra deze wettelijk formeel zijn ingebouwd in de regelgeving.

Landelijke Meldpunt bodemkwaliteit

We coördineren en beheren sinds 2008 het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. In de 2023 verwachten we ruim 30.000 meldingen binnen te krijgen voor het nuttig hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen in de bodem of in oppervlaktewater, vallend onder het Besluit bodemkwaliteit. De meeste functionaliteiten van dit meldpunt zijn in 2022 ingebouwd in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO). De ILenT voorziet vanaf 2023 in een centrale database van alle meldingen ten behoeve van stelseltoezicht door de ILenT en onze beleidsondersteuning aan het Ministerie van IenW. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond het meldpunt nog operationeel in verband met overgangsrechtsituaties.

Landelijke Bodemloket

Bodeminformatiebeheer kent een aantal structurele producten en diensten die we in 2023 regulier blijven beheren. Bekende voorbeelden zijn bodemloket.nl en het beheer van data-uitwisselstandaarden. Het Bodemloket.nl, met ongeveer 800 tot 1.000 gebruikers per dag, blijft in ons beheer. In samenwerking met SIKB organiseren we een tweetal bijeenkomsten van het Platform Informatiebeheer.

Voor de opgave `Uitvoering wettelijke taken’ hebben wij voor 2023 gemiddeld 7,0 + 1,75 = 8,75 fte aan capaciteit gepland.