Klimaatbestendig Nederland in 2050

Een klimaatbestendig Nederland in 2050. Het doel dat de gezamenlijke overheden hebben onderstreept in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie in 2017 om te anticiperen op de voorspelde klimaatverandering. Hierin zijn stevige stappen gezet. ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’ zet de toon voor de uitvoering van het Deltaprogramma 2023. Het bodem- en watersysteem wordt hierbij eindelijk weer leidend in de ruimtelijke inrichting van Nederland en de basis voor maatregelen. Bodemdaling wordt als tegenhanger van zeespiegelstijging als een van de meest complexe bodemopgave van dit moment meegenomen. Naast klimaatadaptatie en –mitigatie is het onderdeel van veel andere maatschappelijke opgaven, zoals stedelijke ontwikkeling, voedselvoorziening en duurzame economie. Oplossingen die duurzamer bodembeheer en landgebruik vragen. Al sinds 2014 is Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond actief binnen bovengenoemde dossiers. In 2023 gaan we ook bijdragen in de uitwerking van het Focuspunt Klimaatadaptatie in opdracht van het Bestuur van Rijkswaterstaat, waarbij doelen en kader voor het hoofwegen- en vaarwegennet worden geformuleerd.

Ondersteuning Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en Agrarisch Waterbeheer

De ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie staat centraal in het faciliteren van Rijk en regionale overheden om Nederland klimaatbestendig te maken. In 2023 helpen we om de Impulsregeling Klimaatadaptatie (200 miljoen Euro) uit te voeren. Daarnaast ondersteunen we DGWB bij het opstellen van een impulsregeling in kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en zullen vanaf 2023 de uitvoering daarvan verzorgen. We bouwen verder aan het meerjarenprogramma Droogte en ondersteunen de praktijk met goede standaarden via het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA). Met onze ruime ervaring en kennis uit de praktijk ondersteunen we DGWB met het opstellen van een nieuw Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond voert de Impulsregeling Klimaatadaptatie uit om in totaal 600 miljoen euro aan Impulsgelden uit het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie van Rijk en regio doelmatig in te zetten. 2023 is het derde en laatste jaar waarin overheden een bijdrage kunnen aanvragen om maatregelen te nemen in de openbare ruimte om beter bestand te zijn tegen het veranderende klimaat.

Impulsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond stelt samen met DGWB de Impulsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) op. Het DAW is een bestaand programma waarin de agrarische sector stappen neemt om te zorgen voor schoon en voldoende zoetwater en voor goed bodembeheer. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Ministeries van Infrastructuur en Water en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincies zijn belangrijke partners in dit programma. Om de uitvoering van de GAW’s (Gebiedsdocument Agrarische Wateropgaven) te versnellen stelt het rijk 21 miljoen beschikbaar via een Impulsregeling. We gaan de regeling uitvoeren, de aanvragen beoordelen en de communicatie verzorgen.

Focuspunt Klimaatadaptatie

We werken net als voorgaande jaren binnen Rijkswaterstaat mee met het klimaatbestendig maken van het areaal van RWS en brengen onze bodem/ en grondwaterkennis actief in. Gezien het belang van klimaatadaptatie wordt dit kracht bijgezet in de doorwerking van het Focuspunt Klimaatadaptatie waarin RWS zich richt op het behalen van concrete doelen in 2030 vanuit zicht op de lange termijn. Belangrijke pijlers hierin zijn het concreter maken en vaststellen van deze doelen, het fysiek ruimte maken in en voor onze netwerken voor klimaatadaptatie en het borgen van klimaatbestendig handelen in de organisatie. Dit in samenwerking met onze partners en uitwerking gevend aan het beleid ‘water en bodem sturend’. Ons werk om de kennis voor iedereen inzichtelijk te maken via de RWS Klimaateffectatlas wordt gecontinueerd.

Onze inzet voor Klimaatadaptatie en Agrarisch Waterbeheer in 2023 is circa 2,5 fte.