Blijvend aandacht voor bodemkwaliteit

In 2023 vergroten wij onze inzet wederom op de advisering en kennisinbreng bij vraagstukken over de toepassing van de regelgeving rond grondverzet en op benodigde aanpassingen van de bestaande regelgeving op het gebied van grondverzet (graven, saneren, toepassen, reinigen en storten). Ook zal Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond ondersteuning en kennis blijven bieden in het implementatieprogramma dat aan de slag is met de verbetermaatregelen van de Taskforce versterking bodemstelsel.

In 2023 ondersteunen we het Ministerie van IenW op de volgende aspecten:

  • omzetting van bodemregelgeving naar de Omgevingswet waaronder de aanpak van achterstallig onderhoud en de afstemming daarover met de mede overheden;
  • aanpassingen in de bodemregelgeving voorafgaand aan invoering van de Omgevingswet;
  • advisering over aanpak van knelpunten en een lange termijn strategie bij secundaire bouwstoffen;
  • advies bij herziening normstelsel bodem mede in relatie tot het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in oppervlaktewater en de relatie met de Kader Richtlijn Water (KRW);
  • mede vormgeven van het verbetertraject diepe plassen 2022-2024;
  • advies bij vastlegging in en aanpassing van bodembeschermingsbeleid in wet- en regelgeving en ondersteunende documenten;
  • advies bij bodemkwaliteitsvraagstukken op basis van politieke actualiteit en Kamervragen;
  • input op de Europese bodemstrategie.

Blijvend aandacht voor bodemkwaliteit

De basiskennis van de regels voor het grondverzet moet op peil blijven. Decentrale overheden zullen, mede met het oog op PFAS en andere niet genormeerde stoffen en de komst van de Omgevingswet, ook in 2023 onderhoud plegen aan hun lokale bodembeleid. Ook zullen zich nog nieuwe problemen voordoen. Denk aan de omgang met diffuse loodverontreinigingen in bodems, asbestonderzoeken in relatie tot puin en afval in de bodem en nieuwe verontreinigingen zoals PFAS. We ondersteunen decentrale overheden vraaggestuurd bij het maken en actualiseren van lokaal beleid voor bijzondere vraagstukken en/of calamiteiten die zich in de uitvoeringspraktijk voordoen. We kijken bij die ondersteuning al wel vooruit naar de manier waarop de oplossingen straks passen binnen (de kerninstrumenten van) de Omgevingswet, bijvoorbeeld door onderwerpen een plaats te geven in de omgevingsvisie, (onverplicht) programma of in decentrale regelgeving.

Aan de slag met verbetermaatregelen Taskforce

De TaskForce versterking bodemstelsel heeft in 2021 gewerkt aan een plan van aanpak voor het doorvoeren van verbeteringen in het Kwalibostelsel.

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond neemt deel aan het implementatieprogramma dat de meerjarige uitwerking van alle maatregelen coördineert. Een maatregel is dat IenW en Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) weer een stap vooruit zetten in de deelname aan colleges van deskundige en begeleidingscommissies van schemabeheerders. RWS zal in 2023 namens IenW een groot deel van de uitvoering van deze maatregel op zich nemen. Andere maatregelen waar RWS nadrukkelijk bij betrokken zijn, zijn: het opstellen van een leidraad voor normdocumenten, het opzetten van een loket voor vragen over normdocumenten, het versnellen van het proces van opname van normdocumenten in de wet- en regelgeving en het herzien van de afgifte van erkenningen. 

Overige taken

In de landelijke werkgroep Toezicht en Handhaving dragen we bij aan organisatie van minstens 3 platformdagen (2 landelijk, minimaal 1 regionaal). Dit doen we samen met de ILT en SIKB.

Voor de opgave `bodemkwaliteit en normdocumentcommissies’ hebben wij voor 2023 gemiddeld 5,4 +4,2 = 9,6 fte aan capaciteit gepland.