Continu in contact met onze omgeving

Dit werkplan speelt in op de actualiteit. We houden voortdurend rekening met de ontwikkelingen in de omgeving, de achtergronden en de ontwikkelingen in ons werkveld. Dit doen we onder andere via de reguliere contacten met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, via onze accountmanagers, de signalen die binnenkomen via het Informatiepunt Leefomgeving, gesprekken met de Omgevingsdiensten en reguliere contacten met de Werkgroep BOOG van IPO, het WEB van VNG en met diverse brancheorganisaties.

Afronden, afbouwen en overdragen

Met een nagenoeg gelijke capaciteit ten opzichte van 2022 en diverse nieuwe ambities en opgaven in 2023 is het noodzakelijk om ook activiteiten af te ronden, af te bouwen en/of over te dragen. Voor 2023 voorzien we in ieder geval:

 • Het overdragen van beleidsondersteunende taken op dossiers Besluit bodemkwaliteit, dossier Internationaal en dossier Bodemdaling aan het Ministerie van IenW.
 • Afbouw van de ondersteuning op de Bedrijvenregeling die richting 2025 eindigt, en waarvan de uitvoering vanaf 2021 bij een andere organisatie is belegd.
 • Gefaseerde afbouw van het Meldpunt bodemkwaliteit vanaf januari 2024. Nieuwe bodemmeldingen verlopen vanaf dat moment via het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO).
 • Het aantal kostenverhaal Wet bodembescherming-dossiers is nagenoeg afgerond. Er zijn geen actief lopende dossiers meer. Wel adviseren we nog in oude complexe bodemverontreinigingszaken.
 • Onze bijdrage aan het gemeentelijke programma ‘Bodembeheer van de Toekomst’ is in 2022 afgerond. Vooralsnog is geen vervolg voorzien.

Strategisch Personeelsplan Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Vanuit onze eigen Rijkswaterstaat-organisatie geeft het strategische personeelsplan ‘WVL in actie: op weg naar 2023’ de richting aan. De afdeling Bodem en Ondergrond is onderdeel van WVL en conformeert zich qua koers en personeelsstrategie aan dit plan.

Inhoudelijke speerpunten zijn:

 • Duurzame leefomgeving
 • Omgevingswet
 • Technologische ontwikkelingen
 • Vervanging en renovatie

Organisatorische speerpunten zijn:

 • WVL verbindt mensen en kennis, om te zorgen dat we binnen Rijkswaterstaat toekomstbestendige keuzes maken, en daarmee Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden
 • Medewerkers van WVL werken intern en extern in steeds wisselende teams aan urgente opgaven. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen en de opgave staat centraal
 • De formatie van WVL bestaat voor maximaal 95% uit vaste medewerkers en voor 5% uit een flexibele schil, om zodoende snel in te kunnen spelen op veranderingen van ons takenpakket en financiering.
 • Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 is het integraal adviseren vanuit maatschappelijke opgaven voor WVL’ers de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Organisatorische ontwikkelingen afdeling Bodem en Ondergrond

In 2023 zullen de volgende ontwikkelingen invloed hebben op de structuur van ons werk en/of de organisatie-indeling van de afdeling Bodem en Ondergrond

 • In januari 2023 start het Ministerie van IenW, DGWB met een nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor zal de aansturing van onze opdrachten vanuit DGWB binnen 2 directies en 4 afdelingen terecht komen. Dit vraagt om nieuwe afspraken en werkoverleggen tussen afdeling LOBO en onze verschillende opdrachtgevers binnen DGWB.
 • In januari 2023 gaat het Ministerie van IenW, DGWB enkele beleidsrijke rollen en taken overnemen van afdeling LOBO. Dit vraagt om een zorgvuldige overdracht.
 • In de eerste helft van 2023 zullen de bodem-, bouwstoffen- en grondwatertaken van WVL-afdeling Natuurlijk Circulair geherpositioneerd worden binnen de directie. Afdeling LOBO is daarbij in beeld als ‘ontvangende’ afdeling van taken en medewerkers.