Specialistische kennis centraal bundelen

Rijkswaterstaat, directie Leefomgeving heeft in januari 2021 de opdracht van het Ministerie van BZK gekregen om een Kenniscentrum ontplofbare oorlogsresten1 uit de Tweede Wereldoorlog op te richten en te beheren. Dit kenniscentrum is opgericht voor aanvankelijk een periode van minimaal 4 jaar en daarna volgt een evaluatie. We zijn gevraagd vanwege onze ervaring met het opzetten en faciliteren van kenniscentra.

Primaire doelgroep van het kenniscentrum zijn de gemeenten. Het kenniscentrum heeft als doel de kennis met betrekking tot het omgaan met ontplofbare oorlogsresten bij gemeenten te vergroten. Dit moet gemeenten beter in staat stellen afgewogen, doelmatige en kostenefficiënte besluiten te nemen met betrekking tot het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Een belangrijke taak is dan ook het verspreiden en toepasbaar maken van beschikbare kennis.

Daarnaast heeft het kenniscentrum een taak in kennisontwikkeling door het initiëren, begeleiden en implementeren van onderzoek. In 2022 is een start gemaakt met de uitvoering van een viertal onderzoeken die deel uitmaken van de 1e fase van het onderzoeksprogramma. Deze fase is vooral gericht op de procedurele aspecten rondom de omgang met ontplofbare oorlogsresten. In 2023 wordt hieraan een vervolg gegeven. De resultaten van het onderzoeksprogramma moet gemeenten handvatten bieden op het moment dat zij met ontplofbare oorlogsresten te maken krijgen. In het verlengde daarvan wordt gewerkt aan een afwegingskader dat gemeenten handvatten biedt bij de besluitvorming over ontplofbare oorlogsresten. In 2022 is vooral geïnvesteerd in het verkrijgen van een gezamenlijk beeld over vorm en inhoud van het afwegingskader. In 2023 zal dit samen met de doelgroep van het kenniscentrum uitgewerkt worden tot een consultatieversie. Net als in 2022 kunnen gemeenten ook in 2023 bij de helpdesk van het kenniscentrum terecht met vragen over de gemeentelijke omgang met ontplofbare oorlogsresten.

[1] Oorspronkelijk zou de naam KCE explosieven zijn en daarbij verwijzen naar conventionele explosieven. Omdat in het werkveld de term conventionele explosieven langzaam maar zeker vervangen wordt door de term ontplofbare oorlogsresten is de naam aangepast naar Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten

Voor de opgave Kenniscentrum conventionele explosieven hebben wij voor 2023 circa 2,7 aan capaciteit gepland.