Ondersteunen en adviseren van het ministerie

In december 2022 zijn de Bestuurlijke afspraken Bodem en Bodemsanering voor de periode 2023 t/m 2030 door het Ministerie van IenW, en de koepels VNG, IPO en UvW vastgesteld. Met deze samenwerking worden landelijk, provinciaal en lokaal beleid en uitvoering beter met elkaar verbonden en afgestemd, gericht op herstel, bescherming en duurzame benutting van bodem en ondergrond. Overheden werken samen aan de ontwikkeling van kennis over de werking van het bodem- en watersysteem en hoe die kennis in de uitvoering inzetbaar is voor een duurzame omgang met bodem en ondergrond tijdens de verbouwing van Nederland voor de realisatie van maatschappelijke opgaven. Verschillende locaties met een industrieel verleden zijn nog sterk verontreinigd. In sommige steden vormt bodemlood een gezondheidsrisico en nieuwe zorgwekkende stoffen als PFAS worden in veel gebieden in bodems aangetroffen. Het herstel van de bodemkwaliteit door beheer en sanering is een belangrijke pijler onder het werken aan een vitale bodem. Voor de gezamenlijke aanpak van die herstelopgave zijn langjarige afspraken gemaakt, ook over het budget dat daarvoor beschikbaar wordt gesteld aan provincies en gemeenten.

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond wordt betrokken bij de ondersteuning van die afspraken.

Het Ministerie van IenW zullen we ondersteunen bij en adviseren over:

  • het secretariaat van het ambtelijk overleg Bodem en Ondergrond;
  • de monitoring van de voortgang van de bestuurlijke afspraken;
  • de apparaatskostenverdeling aan decentrale overheden: vergoeding voor decentrale overheden voor uitvoering van hun wettelijke taken Bodem;
  • uitkeren van budget ten behoeve van de afronding van de historische spoedopgaven bodemsaneringen;
  • uitkeren van budget ten behoeve van de buitenproportionele bodemopgaven (zoals PFAS/diffuus lood);
  • meehelpen aan het ontwikkelen van een decentrale kennisinfrastructuur, aangesloten op de nationale kennisinfrastructuur;
  • Samenwerkingsagenda: met deze agenda worden landelijk, provinciaal en lokaal beleid en uitvoering beter met elkaar verbonden en afgestemd, gericht op herstel, bescherming en duurzame benutting van bodem en ondergrond.

Voor de opgave `Bestuurlijke afspraken bodem’ hebben wij voor 2023 gemiddeld 2,2 fte aan capaciteit gepland.