Kennis breder en meer benutten

Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond stimuleert en ondersteunt de implementatie van het bodem- en ondergrondbeleid door decentrale overheden via kennisoverdracht, netwerkvorming en beheer van netwerken, accountmanagement in de regio’s met decentrale overheden.

Doel is het versterken van bodemkennis in de uitvoeringspraktijk bij decentrale overheden, door samenwerking met decentrale overheden, kennisinstituten en onderzoeksinstituten, deelname aan netwerken en initiatieven, het beheren van kennisportalen omtrent bodemzaken en door het inzetten van onze expertise bij (decentrale) overheden.

De volgende activiteiten voeren we in 2023 uit:

Beheer websites

Het Informatiepunt Leefomgeving (thema bodem) geeft informatie en uitleg over de nieuwe en bestaande bodemregels en de daarbij behorende ondersteunende instrumenten. De huidige website www.bodemplus.nl wordt omgebouwd tot een archiefsite, waar kennisdocumenten en instrumenten bewaard en beheerd blijven.

Accountmanagement en ondersteuning decentrale overheden

Door actieve aanwezigheid van onze accountmanagers in de regio’s worden in 2023 enerzijds signalen, ervaringen en behoeften uit de lokale uitvoeringspraktijk teruggekoppeld binnen Rijkswaterstaat en/of IenW. Daarnaast wisselen we best-practices en praktijkervaringen uit zowel binnen als tussen de regio’s.

Accountmanagement en kennisoverdracht brancheorganisaties bodem, baggerspecie en bouwstoffen

Door periodiek contact en kennisuitwisseling met adviserend en uitvoerend bedrijfsleven (Vereniging van Milieu Adviesbureaus (VVMA), Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB), Ingenieurs NL, Bodembreed Forum, Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG), Bedrijfsonroerend Goed (BOG)) stimuleren we een adequate beleidsuitvoering.

Coördinatie van en/of deelname aan platfora en netwerken bodem en ondergrond

We werken o.a. samen met SIKB, Deltares, RIVM en TNO in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond (ENBO). ‘Samenwerken aan kennis’ is ons motto. In 2023 organiseren we op elkaar afgestemde bijeenkomsten, zoals het Symposium BodemBreed, Baggernetdagen, Platform Bodembeheer, Platform Toezicht Bodem. De samenwerking richt zich ook op het onderwijs (KOBO-HO) en de jongeren in ons werkveld (Geoweek, Jong-Bodem).

Beheer Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

We beheren en actualiseren de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit. Deze richtlijn ontsluit relevante informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer, zoals maatregelen en voorzieningen gericht op het herstellen, behouden en versterken van de (water)bodemkwaliteit.

Voor de opgave ‘Beleidsimplementatie en voorlichting bodem en ondergrond ’ hebben wij voor 2023 circa 1,9 fte aan capaciteit gepland.