Realisatie ontwerp- Aanvullingsbesluit en - regeling bodem en bewegen richting implementatie

Bodem+ is al enkele jaren nauw betrokken bij de aanpassing van de bodemwet- en regelgeving aan de Omgevingswet. We zetten ons werk voort en ondersteunen het ministerie van IenW, zodat bodemwet- en regelgeving straks een integraal onderdeel van de Omgevingswet is. Hieronder een beeld van onze bijdrage in 2019.

Volgens de huidige planning treedt de nieuwe Omgevingswet, met de bijbehorende besluiten en regelingen, in 2021 in werking. Wij leveren capaciteit en kennis aan de projectgroep van het ministerie van IenW die zich bezighoudt met de ombouw van de bodemwet en -regelgeving. Bodem wordt via een Aanvullingswet, een Aanvullingsbesluit- en een Aanvullingsregeling integraal onderdeel van de Omgevingswet.

De ontwerp-Aanvullingswet bodem werd in december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De reacties op de internetconsultatie worden verwerkt in het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem, waarna deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verder het wetgevingstraject in gaat. In 2019 moet daarnaast de Aanvullingsregeling bodem vorm gaan krijgen.

Voor 2019 betekent dit dat we vaker zullen schakelen tussen werken aan het Aanvullingsbesluit en ondersteunen bij vragen die voortkomen uit de behandeling van de Aanvullingswet in de Tweede Kamer. Het Aanvullingsbesluit is in ontwikkeling. Naar aanleiding van de consultatie worden accentverschuivingen gemaakt, zodat de integrale bodemregelgeving zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de medeoverheden en bij het systeem van de Omgevingswet.

Steeds meer decentrale overheden verdiepen zich in de nieuwe bodemregels. In 2019 zal daarom meer vraag naar voorlichting en advies bij implementatie van de Omgevingswet ontstaan. Het ministerie van IenW en Bodem+ nodigen gemeenten, provincies en waterschappen uit om richting te geven aan die behoeften, plannen en wensen op het gebied van implementatie. Daar zullen wij onze voorlichting en implementatie-ondersteuning op afstemmen.

Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering – de subsidieregeling die bedrijven stimuleert om te saneren – wordt een regeling onder de Kaderwet- en het Kaderbesluit subsidies van het ministerie van IenW. In de zomer van 2019 zal deze regeling naar verwachting klaar zijn voor een internetconsultatie.

Voor de opgave ‘Wbb in Omgevingswet en bedrijvenregeling’ hebben wij voor 2019 circa 3,5 fte aan capaciteit gepland.