Nieuw werk, anders werken

Een omgeving in beweging

Dit werkplan speelt in op de actualiteit. We houden voortdurend rekening met de omgeving, de achtergronden en de ontwikkelingen in ons werkveld. Dit doen we onder meer via het Opdrachtgeversoverleg met onze financiers, onze klantenraad, accountmanagers en de signalen die binnenkomen op onze helpdesk. Onderstaande ontwikkelingen hebben invloed op onze producten en manier van werken.

Verleggen van capaciteit

We verleggen capaciteit van ondersteuning van het bodemconvenant naar ombouw onder de Omgevingswet. Reden hiervoor is de stelselwijziging van de Omgevingswet en het Bestuursakkoord Omgevingswet. Ook verleggen we capaciteit naar de acties volgend uit de Kamerbrief visie bodemkwaliteit en de beleidsevaluatie Kwalibo . De bodemhelpdesk valt inmiddels onder het Informatiepunt Omgevingswet. We leveren ook 2,9 fte ondersteuning aan het Programmabureau van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Door deze nieuwe opdrachten lukt het vooralsnog om onze kennis, ook over de huidige bodemwet en -regelgeving, op peil te houden.

Verdergaande decentralisatie en integratie

Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 maakt een belangrijke ontwikkeling door. Het eigenaarschap van steeds meer landelijke activiteiten komt terecht bij decentrale overheden. Deze decentrale organisaties voelen zich steeds verantwoordelijker voor het decentralisatie- en integratieproces van het bodem- en ondergrondbeleid in maatschappelijke opgaven. Ze nemen steeds meer de taken van het uitvoeringsprogramma over bij het signaleren, agenderen en organiseren van noodzakelijke verbindingen op nationaal en regionaal niveau. Wij reduceren onze ondersteuning van het uitvoeringsprogramma daarom geleidelijk tijdens deze transitie.

Vraaggestuurd advies

De meeste omgevingsdiensten zijn inmiddels ingericht en op slagkracht. Voor kennisoverdracht en ondersteuning van beleidsimplementatie gaan we ons nog sterker dan voorheen richten op deze klantgroep. Gemeenten zijn mede vanwegen het feit dat ongeveer 340 gemeenten voor het eerst met een bevoegd gezag taak voor bodem te maken krijgen, hierop nog niet in alle gevallen voorbereid. Ondersteuning van deze transformatie maakt onderdeel uit van dit vraaggestuurde advies. De regio’s organiseren zelf steeds vaker platform- en kennisbijeenkomsten; wij beperken ons tot inhoudelijke bijdragen en presentaties in overleg met de inhoudelijke taakgroepen van het gemeentelijke netwerk bodem en ondergrond WEB. Ook gaan we het Platform Overheid en Kwaliteitsborging Bodembeheer in samenspraak met het gemeentelijk netwerk WEB overdragen aan gemeenten en omgevingsdiensten. Voor de eigen RWS-uitvoering gaan we ons sterker richten op vraaggestuurde advisering voor de RWS-regio’s, PPO (Programma’s, Projecten en Onderhoud) en GPO (Grote Projecten en Onderhoud). Onze bijdrage aan het Deltaprogramma spoor Ruimtelijke Adaptatie bouwen we uit. Onze bijdrage aan het traject Klimaatneutrale inrichting en onderhoud van de eigen netwerken van RWS bestendigen we. In 2019 verkennen we ook hoe we met bodem- en ondergrondkennis bij kunnen dragen aan de grote Vervanging- en Renovatieopgave van RWS.

Strategisch Personeelsplan   

'WVL in actie: op naar 2023' luidt de ondertitel van ht strategisch personeelsplan van Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (WVL).

De afdeling Bodem en Ondergrond is onderdeel van WVL en conformeert zich via koers en personeelsstrategie aan dit plan.

Inhoudelijke speerpunten zijn:

  • duurzame leefomgeving;
  • Omgevingswet;
  • technologische ontwikkelingen;
  • vervanging en renovatie van RWS infrastructuur.

Organisatorische speerpunten zijn:

  • onze medewerkers verbinden mensen en kennis, om te zorgen dat we binnen RWS toekomstbestendige keuzes maken en daarmee Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar houden;
  • onze medewerkers werken intern en extern in steeds wisselende teams aan urgente opgaven. Organisatie- en afdelingsgrenzen vervagen en de opgave staat centraal;
  • onze formatie bestaat voor maximaal 95 procent uit vaste medewerkers en voor 5 procent uit een flexibele schil, om zodoende snel in te kunnen spelen op veranderingen van ons takenpakket en financiering;
  • na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 is deze in 2023 volledig geïmplementeerd. Integraal adviseren vanuit maatschappelijke opgaven is voor onze medewerkers de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Mensen verbinden

We zetten de in 2018 ingezette afdelingskoers voort. Mensen met relevante kennis en ervaring op het juiste moment en de juiste plek inzetten wordt belangrijker dan de organisatie waarvoor ze werken. Meer dan ooit bepalen maatschappelijke opgaven, zowel lokaal als regionaal, de urgentie en de aanpak. Er is behoefte aan nieuwe kennis, andere competenties en innovatief vermogen. Wij moeten ervoor zorgen dat de juiste ervaring op de juiste plek terechtkomt. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen af dat zich in ons land bezighoudt met het saneren en beheren van verontreinigde locaties. Dat vraagt van Bodem+ om mensen binnen ons kennisintensieve netwerk met elkaar te verbinden. Dit alles uiteraard in goede en nauwe samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond en onze netwerkpartners.